2 Chronicles 5

1ותשלם כל המלאכה אשר עשה שלמה לבית יהוה  {ס}  ויבא שלמה את קדשי דויד אביו ואת הכסף ואת הזהב ואת כל הכלים—נתן באצרות בית האלהים  {פ}

2אז יקהיל שלמה את זקני ישראל ואת כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל—אל ירושלם  להעלות את ארון ברית יהוה מעיר דויד—היא ציון
3ויקהלו אל המלך כל איש ישראל בחג  הוא החדש השבעי
4ויבאו כל זקני ישראל וישאו הלוים את הארון
5ויעלו את הארון ואת אהל מועד ואת כל כלי הקדש אשר באהל  העלו אתם הכהנים הלוים
6והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועדים עליו—לפני הארון  מזבחים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא ימנו מרב
7ויביאו הכהנים את ארון ברית יהוה אל מקומו אל דביר הבית—אל קדש הקדשים  אל תחת כנפי הכרובים
8ויהיו הכרובים פרשים כנפים על מקום הארון ויכסו הכרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה
9ויאריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הארון על פני הדביר ולא יראו החוצה ויהי שם עד היום הזה
10אין בארון—רק שני הלחות אשר נתן משה בחרב  אשר כרת יהוה עם בני ישראל בצאתם ממצרים  {פ}

11ויהי בצאת הכהנים מן הקדש  כי כל הכהנים הנמצאים התקדשו—אין לשמור למחלקות
12והלוים המשררים לכלם לאסף להימן לידתון ולבניהם ולאחיהם מלבשים בוץ במצלתים ובנבלים וכנרות עמדים מזרח למזבח ועמהם כהנים למאה ועשרים מחצררים (מחצרים) בחצצרות
13ויהי כאחד למחצצרים (למחצרים) ולמשררים להשמיע קול אחד להלל ולהדות ליהוה וכהרים קול בחצצרות ובמצלתים ובכלי השיר ובהלל ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו והבית מלא ענן בית יהוה
14ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן  כי מלא כבוד יהוה את בית האלהים  {פ}

Copyright information for Alep