2 Chronicles 8

1ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את בית יהוה—ואת ביתו
2והערים אשר נתן חורם לשלמה—בנה שלמה אתם ויושב שם את בני ישראל
3וילך שלמה חמת צובה ויחזק עליה
4ויבן את תדמר במדבר ואת כל ערי המסכנות אשר בנה בחמת
5ויבן את בית חורון העליון ואת בית חורון התחתון—ערי מצור חומות דלתים ובריח
6ואת בעלת ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה ואת כל ערי הרכב ואת ערי הפרשים ואת כל חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלם ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו
7כל העם הנותר מן החתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אשר לא מישראל המה
8מן בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ אשר לא כלום בני ישראל ויעלם שלמה למס עד היום הזה
9ומן בני ישראל אשר לא נתן שלמה לעבדים למלאכתו  כי המה אנשי מלחמה ושרי שלישיו ושרי רכבו ופרשיו  {פ}

10ואלה שרי הנציבים (הנצבים) אשר למלך שלמה חמשים ומאתים הרדים בעם
11ואת בת פרעה העלה שלמה מעיר דויד לבית אשר בנה לה  כי אמר לא תשב אשה לי בבית דויד מלך ישראל—כי קדש המה אשר באה אליהם ארון יהוה  {פ}

12אז העלה שלמה עלות ליהוה על מזבח יהוה אשר בנה לפני האולם
13ובדבר יום ביום להעלות כמצות משה לשבתות ולחדשים ולמועדות שלוש פעמים בשנה—בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות
14ויעמד כמשפט דויד אביו את מחלקות הכהנים על עבדתם והלוים על משמרותם להלל ולשרת נגד הכהנים לדבר יום ביומו והשערים במחלקותם לשער ושער  כי כן מצות דויד איש האלהים
15ולא סרו מצות המלך על הכהנים והלוים לכל דבר—ולאצרות
16ותכן כל מלאכת שלמה עד היום מוסד בית יהוה ועד כלתו  שלם בית יהוה  {ס}
17אז הלך שלמה לעציון גבר ואל אילות על שפת הים—בארץ אדום
18וישלח לו חורם ביד עבדיו אוניות (אניות) ועבדים יודעי ים ויבאו עם עבדי שלמה אופירה ויקחו משם ארבע מאות וחמשים ככר זהב ויביאו אל המלך שלמה  {פ}

Copyright information for Alep