2 Chronicles 9

1ומלכת שבא שמעה את שמע שלמה ותבוא לנסות את שלמה בחידות בירושלם בחיל כבד מאד וגמלים נשאים בשמים וזהב לרב ואבן יקרה ותבוא אל שלמה ותדבר עמו את כל אשר היה עם לבבה
2ויגד לה שלמה את כל דבריה ולא נעלם דבר משלמה אשר לא הגיד לה
3ותרא מלכת שבא את חכמת שלמה—והבית אשר בנה
4ומאכל שלחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם ומשקיו ומלבושיהם ועליתו אשר יעלה בית יהוה ולא היה עוד בה רוח
5ותאמר אל המלך אמת הדבר אשר שמעתי בארצי—על דבריך ועל חכמתך
6ולא האמנתי לדבריהם עד אשר באתי ותראינה עיני והנה לא הגד לי חצי מרבית חכמתך  יספת על השמועה אשר שמעתי
7אשרי אנשיך ואשרי עבדיך אלה—העמדים לפניך תמיד ושמעים את חכמתך
8יהי יהוה אלהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כסאו למלך ליהוה אלהיך  באהבת אלהיך את ישראל להעמידו לעולם ויתנך עליהם למלך לעשות משפט וצדקה
9ותתן למלך מאה ועשרים ככר זהב ובשמים לרב מאד—ואבן יקרה ולא היה כבשם ההוא אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה
10וגם עבדי חירם (חורם) ועבדי שלמה אשר הביאו זהב מאופיר—הביאו עצי אלגומים ואבן יקרה
11ויעש המלך את עצי האלגומים מסלות לבית יהוה ולבית המלך וכנרות ונבלים לשרים ולא נראו כהם לפנים בארץ יהודה
12והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה מלבד אשר הביאה אל המלך ותהפך ותלך לארצה היא ועבדיה  {פ}

13ויהי משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת—שש מאות וששים ושש ככרי זהב
14לבד מאנשי התרים והסחרים מביאים וכל מלכי ערב ופחות הארץ מביאים זהב וכסף לשלמה
15ויעש המלך שלמה מאתים צנה זהב שחוט  שש מאות זהב שחוט יעלה על הצנה האחת
16ושלש מאות מגנים זהב שחוט—שלש מאות זהב יעלה על המגן האחת ויתנם המלך בבית יער הלבנון
17ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב טהור
18ושש מעלות לכסא וכבש בזהב לכסא מאחזים וידות מזה ומזה על מקום השבת ושנים אריות עמדים אצל הידות
19ושנים עשר אריות עמדים שם על שש המעלות—מזה ומזה לא נעשה כן לכל ממלכה
20וכל כלי משקה המלך שלמה זהב וכל כלי בית יער הלבנון זהב סגור  אין כסף נחשב בימי שלמה—למאומה
21כי אניות למלך הלכות תרשיש עם עבדי חורם  אחת לשלוש שנים תבואנה אניות תרשיש נשאות זהב וכסף שנהבים וקופים ותוכיים  {פ}

22ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ—לעשר וחכמה
23וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה—לשמע את חכמתו אשר נתן האלהים בלבו
24והם מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב ושלמות נשק ובשמים סוסים ופרדים—דבר שנה בשנה  {ס}
25ויהי לשלמה ארבעת אלפים אריות סוסים ומרכבות ושנים עשר אלף פרשים ויניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלם
26ויהי מושל בכל המלכים—מן הנהר ועד ארץ פלשתים ועד גבול מצרים
27ויתן המלך את הכסף בירושלם כאבנים ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה—לרב
28ומוציאים סוסים ממצרים לשלמה ומכל הארצות
29ושאר דברי שלמה הראשנים והאחרונים—הלא הם כתובים על דברי נתן הנביא ועל נבואת אחיה השילוני ובחזות יעדי (יעדו) החזה על ירבעם בן נבט
30וימלך שלמה בירושלם על כל ישראל ארבעים שנה
31וישכב שלמה עם אבתיו ויקברהו בעיר דויד אביו וימלך רחבעם בנו תחתיו  {פ}

Copyright information for Alep