2 Kings 10

1ולאחאב שבעים בנים בשמרון ויכתב יהוא ספרים וישלח שמרון אל שרי יזרעאל הזקנים ואל האמנים אחאב לאמר
2ועתה כבא הספר הזה אליכם ואתכם בני אדניכם ואתכם הרכב והסוסים ועיר מבצר והנשק
3וראיתם הטוב והישר מבני אדניכם ושמתם על כסא אביו והלחמו על בית אדניכם
4ויראו מאד מאד ויאמרו הנה שני המלכים לא עמדו לפניו ואיך נעמד אנחנו
5וישלח אשר על הבית ואשר על העיר והזקנים והאמנים אל יהוא לאמר עבדיך אנחנו וכל אשר תאמר אלינו נעשה  לא נמלך איש הטוב בעיניך עשה
6ויכתב אליהם ספר שנית לאמר אם לי אתם ולקלי אתם שמעים קחו את ראשי אנשי בני אדניכם ובאו אלי כעת מחר יזרעאלה ובני המלך שבעים איש את גדלי העיר מגדלים אותם
7ויהי כבא הספר אליהם ויקחו את בני המלך וישחטו שבעים איש וישימו את ראשיהם בדודים וישלחו אליו יזרעאלה
8ויבא המלאך ויגד לו לאמר הביאו ראשי בני המלך ויאמר שימו אתם שני צברים פתח השער—עד הבקר
9ויהי בבקר ויצא ויעמד ויאמר אל כל העם צדקים אתם הנה אני קשרתי על אדני ואהרגהו ומי הכה את כל אלה
10דעו אפוא כי לא יפל מדבר יהוה ארצה אשר דבר יהוה על בית אחאב ויהוה עשה—את אשר דבר ביד עבדו אליהו
11ויך יהוא את כל הנשארים לבית אחאב ביזרעאל וכל גדליו ומידעיו וכהניו—עד בלתי השאיר לו שריד
12ויקם ויבא וילך שמרון—הוא בית עקד הרעים בדרך
13ויהוא מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה ויאמר מי אתם ויאמרו אחי אחזיהו אנחנו ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה
14ויאמר תפשום חיים ויתפשום חיים וישחטום אל בור בית עקד ארבעים ושנים איש ולא השאיר איש מהם  {ס}

15וילך משם וימצא את יהונדב בן רכב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבבך ויאמר יהונדב יש ויש תנה את ידך ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה
16ויאמר לכה אתי וראה בקנאתי ליהוה וירכבו אתו ברכבו
17ויבא שמרון ויך את כל הנשארים לאחאב בשמרון עד השמדו—כדבר יהוה אשר דבר אל אליהו  {פ}

18ויקבץ יהוא את כל העם ויאמר אלהם אחאב עבד את הבעל מעט יהוא יעבדנו הרבה
19ועתה כל נביאי הבעל כל עבדיו וכל כהניו קראו אלי איש אל יפקד כי זבח גדול לי לבעל—כל אשר יפקד לא יחיה ויהוא עשה בעקבה למען האביד את עבדי הבעל
20ויאמר יהוא קדשו עצרה לבעל—ויקראו
21וישלח יהוא בכל ישראל ויבאו כל עבדי הבעל ולא נשאר איש אשר לא בא ויבאו בית הבעל וימלא בית הבעל פה לפה
22ויאמר לאשר על המלתחה הוצא לבוש לכל עבדי הבעל ויצא להם המלבוש
23ויבא יהוא ויהונדב בן רכב בית הבעל ויאמר לעבדי הבעל חפשו וראו פן יש פה עמכם מעבדי יהוה—כי אם עבדי הבעל לבדם
24ויבאו לעשות זבחים ועלות ויהוא שם לו בחוץ שמנים איש ויאמר האיש אשר ימלט מן האנשים אשר אני מביא על ידיכם נפשו תחת נפשו
25ויהי ככלתו לעשות העלה ויאמר יהוא לרצים ולשלשים באו הכום איש אל יצא ויכום לפי חרב וישלכו הרצים והשלשים וילכו עד עיר בית הבעל
26ויצאו את מצבות בית הבעל וישרפוה
27ויתצו את מצבת הבעל ויתצו את בית הבעל וישמהו למחראות (למוצאות) עד היום
28וישמד יהוא את הבעל מישראל
29רק חטאי ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל—לא סר יהוא מאחריהם  עגלי הזהב אשר בית אל ואשר בדן  {פ}

30ויאמר יהוה אל יהוא יען אשר הטיבת לעשות הישר בעיני—ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב  בני רבעים ישבו לך על כסא ישראל
31ויהוא לא שמר ללכת בתורת יהוה אלהי ישראל—בכל לבבו  לא סר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את ישראל
32בימים ההם—החל יהוה לקצות בישראל ויכם חזאל בכל גבול ישראל
33מן הירדן מזרח השמש את כל ארץ הגלעד הגדי והראובני והמנשי—מערער אשר על נחל ארנן והגלעד והבשן
34ויתר דברי יהוא וכל אשר עשה וכל גבורתו  הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל
35וישכב יהוא עם אבתיו ויקברו אתו בשמרון וימלך יהואחז בנו תחתיו
36והימים אשר מלך יהוא על ישראל—עשרים ושמנה שנה בשמרון  {פ}

Copyright information for Alep