2 Kings 12

1בן שבע שנים יהואש במלכו  {פ}

2בשנת שבע ליהוא מלך יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע
3ויעש יהואש הישר בעיני יהוה כל ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן
4רק הבמות לא סרו  עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות
5ויאמר יהואש אל הכהנים כל כסף הקדשים אשר יובא בית יהוה כסף עובר—איש כסף נפשות ערכו  כל כסף אשר יעלה על לב איש להביא בית יהוה
6יקחו להם הכהנים איש מאת מכרו והם יחזקו את בדק הבית לכל אשר ימצא שם בדק  {פ}

7ויהי בשנת עשרים ושלש שנה—למלך יהואש  לא חזקו הכהנים את בדק הבית
8ויקרא המלך יהואש ליהוידע הכהן ולכהנים ויאמר אלהם מדוע אינכם מחזקים את בדק הבית ועתה אל תקחו כסף מאת מכריכם כי לבדק הבית תתנהו
9ויאתו הכהנים לבלתי קחת כסף מאת העם ולבלתי חזק את בדק הבית
10ויקח יהוידע הכהן ארון אחד ויקב חר בדלתו ויתן אתו אצל המזבח בימין (מימין) בבוא איש בית יהוה ונתנו שמה הכהנים שמרי הסף את כל הכסף המובא בית יהוה
11ויהי כראותם כי רב הכסף בארון ויעל ספר המלך והכהן הגדול ויצרו וימנו את הכסף הנמצא בית יהוה
12ונתנו את הכסף המתכן על יד (ידי) עשי המלאכה הפקדים (המפקדים) בית יהוה ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בית יהוה
13ולגדרים ולחצבי האבן ולקנות עצים ואבני מחצב לחזק את בדק בית יהוה ולכל אשר יצא על הבית לחזקה
14אך לא יעשה בית יהוה ספות כסף מזמרות מזרקות חצצרות כל כלי זהב וכלי כסף—מן הכסף המובא בית יהוה
15כי לעשי המלאכה יתנהו וחזקו בו את בית יהוה
16ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעשי המלאכה  כי באמנה הם עשים
17כסף אשם וכסף חטאות לא יובא בית יהוה  לכהנים יהיו  {פ}

18אז יעלה חזאל מלך ארם וילחם על גת וילכדה וישם חזאל פניו לעלות על ירושלם
19ויקח יהואש מלך יהודה את כל הקדשים אשר הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבתיו מלכי יהודה ואת קדשיו ואת כל הזהב הנמצא באצרות בית יהוה ובית המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלם
20ויתר דברי יואש וכל אשר עשה  הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי יהודה
21ויקמו עבדיו ויקשרו קשר ויכו את יואש בית מלא הירד סלא
22ויוזכר בן שמעת ויהוזבד בן שמר עבדיו הכהו וימת ויקברו אתו עם אבתיו בעיר דוד וימלך אמציה בנו תחתיו  {פ}

Copyright information for Alep