2 Kings 13

1בשנת עשרים ושלש שנה ליואש בן אחזיהו מלך יהודה—מלך יהואחז בן יהוא על ישראל בשמרון שבע עשרה שנה
2ויעש הרע בעיני יהוה וילך אחר חטאת ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל—לא סר ממנה
3ויחר אף יהוה בישראל ויתנם ביד חזאל מלך ארם וביד בן הדד בן חזאל—כל הימים
4ויחל יהואחז את פני יהוה וישמע אליו יהוה כי ראה את לחץ ישראל כי לחץ אתם מלך ארם
5ויתן יהוה לישראל מושיע ויצאו מתחת יד ארם וישבו בני ישראל באהליהם כתמול שלשום
6אך לא סרו מחטאת בית ירבעם אשר החטי את ישראל—בה הלך וגם האשרה עמדה בשמרון
7כי לא השאיר ליהואחז עם כי אם חמשים פרשים ועשרה רכב ועשרת אלפים רגלי  כי אבדם מלך ארם וישמם כעפר לדש
8ויתר דברי יהואחז וכל אשר עשה וגבורתו  הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל
9וישכב יהואחז עם אבתיו ויקברהו בשמרון וימלך יואש בנו תחתיו  {פ}

10בשנת שלשים ושבע שנה ליואש מלך יהודה—מלך יהואש בן יהואחז על ישראל בשמרון שש עשרה שנה
11ויעשה הרע בעיני יהוה  לא סר מכל חטאות ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל—בה הלך
12ויתר דברי יואש וכל אשר עשה וגבורתו אשר נלחם עם אמציה מלך יהודה  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי ישראל
13וישכב יואש עם אבתיו וירבעם ישב על כסאו ויקבר יואש בשמרון עם מלכי ישראל  {פ}

14ואלישע חלה את חליו אשר ימות בו וירד אליו יואש מלך ישראל ויבך על פניו ויאמר אבי אבי רכב ישראל ופרשיו
15ויאמר לו אלישע קח קשת וחצים ויקח אליו קשת וחצים
16ויאמר למלך ישראל הרכב ידך על הקשת וירכב ידו וישם אלישע ידיו על ידי המלך
17ויאמר פתח החלון קדמה—ויפתח ויאמר אלישע ירה ויור ויאמר חץ תשועה ליהוה וחץ תשועה בארם והכית את ארם באפק עד כלה
18ויאמר קח החצים ויקח ויאמר למלך ישראל הך ארצה ויך שלש פעמים ויעמד
19ויקצף עליו איש האלהים ויאמר להכות חמש או שש פעמים אז הכית את ארם עד כלה ועתה שלש פעמים תכה את ארם  {פ}

20וימת אלישע ויקברהו וגדודי מואב יבאו בארץ בא שנה
21ויהי הם קברים איש והנה ראו את הגדוד וישליכו את האיש בקבר אלישע וילך ויגע האיש בעצמות אלישע ויחי ויקם על רגליו  {פ}

22וחזאל מלך ארם לחץ את ישראל כל ימי יהואחז
23ויחן יהוה אתם וירחמם ויפן אליהם למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב ולא אבה השחיתם ולא השליכם מעל פניו עד עתה
24וימת חזאל מלך ארם וימלך בן הדד בנו תחתיו
25וישב יהואש בן יהואחז ויקח את הערים מיד בן הדד בן חזאל אשר לקח מיד יהואחז אביו במלחמה  שלש פעמים הכהו יואש וישב את ערי ישראל  {פ}

Copyright information for Alep