2 Kings 20

1בימים ההם חלה חזקיהו למות ויבא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו כה אמר יהוה צו לביתך—כי מת אתה ולא תחיה
2ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל—אל יהוה לאמר
3אנה יהוה זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול  {ס}

4ויהי ישעיהו—לא יצא העיר (חצר) התיכנה ודבר יהוה—היה אליו לאמר
5שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי כה אמר יהוה אלהי דוד אביך שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני רפא לך—ביום השלישי תעלה בית יהוה
6והספתי על ימיך חמש עשרה שנה ומכף מלך אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על העיר הזאת—למעני ולמען דוד עבדי
7ויאמר ישעיהו קחו דבלת תאנים ויקחו וישימו על השחין ויחי
8ויאמר חזקיהו אל ישעיהו מה אות כי ירפא יהוה לי ועליתי ביום השלישי בית יהוה
9ויאמר ישעיהו זה לך האות מאת יהוה כי יעשה יהוה את הדבר אשר דבר  הלך הצל עשר מעלות אם ישוב עשר מעלות
10ויאמר יחזקיהו נקל לצל לנטות עשר מעלות לא כי ישוב הצל אחרנית עשר מעלות
11ויקרא ישעיהו הנביא אל יהוה וישב את הצל במעלות אשר ירדה במעלות אחז אחרנית—עשר מעלות  {פ}

12בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים ומנחה—אל חזקיהו  כי שמע כי חלה חזקיהו
13וישמע עליהם חזקיהו ויראם את כל בית נכתה את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת שמן הטוב ואת בית כליו ואת כל אשר נמצא באוצרתיו  לא היה דבר אשר לא הראם חזקיהו בביתו—ובכל ממשלתו
14ויבא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו ויאמר אליו מה אמרו האנשים האלה ומאין יבאו אליך ויאמר חזקיהו מארץ רחוקה באו מבבל
15ויאמר מה ראו בביתך ויאמר חזקיהו את כל אשר בביתי ראו—לא היה דבר אשר לא הראיתם באצרתי
16ויאמר ישעיהו אל חזקיהו  שמע דבר יהוה
17הנה ימים באים ונשא כל אשר בביתך ואשר אצרו אבתיך עד היום הזה בבלה  לא יותר דבר אמר יהוה
18ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד—יקח (יקחו) והיו סריסים בהיכל מלך בבל
19ויאמר חזקיהו אל ישעיהו טוב דבר יהוה אשר דברת ויאמר הלוא אם שלום ואמת יהיה בימי
20ויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הברכה ואת התעלה ויבא את המים העירה  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי יהודה
21וישכב חזקיהו עם אבתיו וימלך מנשה בנו תחתיו  {פ}

Copyright information for Alep