2 Kings 21

1בן שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם ושם אמו חפצי בה
2ויעש הרע בעיני יהוה—כתועבת הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל
3וישב ויבן את הבמות אשר אבד חזקיהו אביו ויקם מזבחת לבעל ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל וישתחו לכל צבא השמים ויעבד אתם
4ובנה מזבחת בבית יהוה אשר אמר יהוה בירושלם אשים את שמי
5ויבן מזבחות לכל צבא השמים בשתי חצרות בית יהוה
6והעביר את בנו באש ועונן ונחש ועשה אוב וידענים  הרבה לעשות הרע בעיני יהוה—להכעיס
7וישם את פסל האשרה אשר עשה—בבית אשר אמר יהוה אל דוד ואל שלמה בנו בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את שמי לעולם
8ולא אסיף להניד רגל ישראל מן האדמה אשר נתתי לאבותם  רק אם ישמרו לעשות ככל אשר צויתים ולכל התורה אשר צוה אתם עבדי משה
9ולא שמעו ויתעם מנשה לעשות את הרע מן הגוים אשר השמיד יהוה מפני בני ישראל
10וידבר יהוה ביד עבדיו הנביאים לאמר
11יען אשר עשה מנשה מלך יהודה התעבות האלה—הרע מכל אשר עשו האמרי אשר לפניו ויחטא גם את יהודה בגלוליו  {ס}

12לכן כה אמר יהוה אלהי ישראל הנני מביא רעה על ירושלם ויהודה  אשר כל שמעיו (שמעה)—תצלנה שתי אזניו
13ונטיתי על ירושלם את קו שמרון ואת משקלת בית אחאב ומחיתי את ירושלם כאשר ימחה את הצלחת מחה והפך על פניה
14ונטשתי את שארית נחלתי ונתתים ביד איביהם והיו לבז ולמשסה לכל איביהם
15יען אשר עשו את הרע בעיני ויהיו מכעסים אתי—מן היום אשר יצאו אבותם ממצרים ועד היום הזה
16וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר מלא את ירושלם פה לפה—לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה לעשות הרע בעיני יהוה
17ויתר דברי מנשה וכל אשר עשה וחטאתו אשר חטא  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי יהודה
18וישכב מנשה עם אבתיו ויקבר בגן ביתו בגן עזא וימלך אמון בנו תחתיו  {פ}

19בן עשרים ושתים שנה אמון במלכו ושתים שנים מלך בירושלם ושם אמו משלמת בת חרוץ מן יטבה
20ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשה מנשה אביו
21וילך בכל הדרך אשר הלך אביו ויעבד את הגללים אשר עבד אביו וישתחו להם
22ויעזב את יהוה אלהי אבתיו ולא הלך בדרך יהוה
23ויקשרו עבדי אמון עליו וימיתו את המלך בביתו
24ויך עם הארץ את כל הקשרים על המלך אמון וימליכו עם הארץ את יאשיהו בנו תחתיו
25ויתר דברי אמון אשר עשה  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי יהודה
26ויקבר אתו בקברתו בגן עזא וימלך יאשיהו בנו תחתיו  {פ}

Copyright information for Alep