2 Kings 23

1וישלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלם
2ויעל המלך בית יהוה וכל איש יהודה וכל ישבי ירושלם אתו והכהנים והנביאים וכל העם למקטן ועד גדול ויקרא באזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית יהוה
3ויעמד המלך על העמוד ויכרת את הברית לפני יהוה ללכת אחר יהוה ולשמר מצותיו ואת עדותיו ואת חקתיו בכל לב ובכל נפש להקים את דברי הברית הזאת הכתבים על הספר הזה ויעמד כל העם בברית
4ויצו המלך את חלקיהו הכהן הגדול ואת כהני המשנה ואת שמרי הסף להוציא מהיכל יהוה את כל הכלים העשוים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמים וישרפם מחוץ לירושלם בשדמות קדרון ונשא את עפרם בית אל
5והשבית את הכמרים אשר נתנו מלכי יהודה ויקטר בבמות בערי יהודה ומסבי ירושלם ואת המקטרים לבעל לשמש ולירח ולמזלות ולכל צבא השמים
6ויצא את האשרה מבית יהוה מחוץ לירושלם אל נחל קדרון וישרף אתה בנחל קדרון וידק לעפר וישלך את עפרה על קבר בני העם
7ויתץ את בתי הקדשים אשר בבית יהוה  אשר הנשים ארגות שם בתים—לאשרה
8ויבא את כל הכהנים מערי יהודה ויטמא את הבמות אשר קטרו שמה הכהנים מגבע עד באר שבע ונתץ את במות השערים אשר פתח שער יהושע שר העיר אשר על שמאול איש בשער העיר
9אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח יהוה בירושלם  כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם
10וטמא את התפת אשר בגי בני (בן) הנם  לבלתי להעביר איש את בנו ואת בתו באש—למלך
11וישבת את הסוסים אשר נתנו מלכי יהודה לשמש מבא בית יהוה אל לשכת נתן מלך הסריס אשר בפרורים ואת מרכבות השמש שרף באש
12ואת המזבחות אשר על הגג עלית אחז אשר עשו מלכי יהודה ואת המזבחות אשר עשה מנשה בשתי חצרות בית יהוה—נתץ המלך וירץ משם והשליך את עפרם אל נחל קדרון
13ואת הבמות אשר על פני ירושלם אשר מימין להר המשחית אשר בנה שלמה מלך ישראל לעשתרת שקץ צידנים ולכמוש שקץ מואב ולמלכם תועבת בני עמון—טמא המלך
14ושבר את המצבות ויכרת את האשרים וימלא את מקומם עצמות אדם
15וגם את המזבח אשר בבית אל הבמה אשר עשה ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל—גם את המזבח ההוא ואת הבמה נתץ וישרף את הבמה הדק לעפר ושרף אשרה
16ויפן יאשיהו וירא את הקברים אשר שם בהר וישלח ויקח את העצמות מן הקברים וישרף על המזבח ויטמאהו—כדבר יהוה אשר קרא איש האלהים אשר קרא את הדברים האלה
17ויאמר—מה הציון הלז אשר אני ראה ויאמרו אליו אנשי העיר הקבר איש האלהים אשר בא מיהודה ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית אל
18ויאמר הניחו לו איש אל ינע עצמותיו וימלטו עצמותיו—את עצמות הנביא אשר בא משמרון
19וגם את כל בתי הבמות אשר בערי שמרון אשר עשו מלכי ישראל להכעיס—הסיר יאשיהו ויעש להם—ככל המעשים אשר עשה בבית אל
20ויזבח את כל כהני הבמות אשר שם על המזבחות וישרף את עצמות אדם עליהם וישב ירושלם
21ויצו המלך את כל העם לאמר עשו פסח ליהוה אלהיכם—ככתוב על ספר הברית הזה
22כי לא נעשה כפסח הזה מימי השפטים אשר שפטו את ישראל וכל ימי מלכי ישראל—ומלכי יהודה
23כי אם בשמנה עשרה שנה למלך יאשיהו  נעשה הפסח הזה ליהוה—בירושלם
24וגם את האבות ואת הידענים ואת התרפים ואת הגללים ואת כל השקצים אשר נראו בארץ יהודה ובירושלם—בער יאשיהו  למען הקים את דברי התורה הכתבים על הספר אשר מצא חלקיהו הכהן בית יהוה
25וכמהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל יהוה בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאדו—ככל תורת משה ואחריו לא קם כמהו
26אך לא שב יהוה מחרון אפו הגדול אשר חרה אפו ביהודה—על כל הכעסים אשר הכעיסו מנשה
27ויאמר יהוה גם את יהודה אסיר מעל פני כאשר הסרתי את ישראל ומאסתי את העיר הזאת אשר בחרתי את ירושלם ואת הבית אשר אמרתי יהיה שמי שם
28ויתר דברי יאשיהו וכל אשר עשה  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי יהודה
29בימיו עלה פרעה נכה מלך מצרים על מלך אשור—על נהר פרת וילך המלך יאשיהו לקראתו וימיתהו במגדו כראתו אתו
30וירכבהו עבדיו מת ממגדו ויבאהו ירושלם ויקברהו בקברתו ויקח עם הארץ את יהואחז בן יאשיהו וימשחו אתו וימליכו אתו תחת אביו  {פ}

31בן עשרים ושלש שנה יהואחז במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה
32ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר עשו אבתיו
33ויאסרהו פרעה נכה ברבלה בארץ חמת במלך (ממלך) בירושלם ויתן ענש על הארץ מאה ככר כסף וככר זהב
34וימלך פרעה נכה את אליקים בן יאשיהו תחת יאשיהו אביו ויסב את שמו יהויקים ואת יהואחז לקח ויבא מצרים וימת שם
35והכסף והזהב נתן יהויקים לפרעה—אך העריך את הארץ לתת את הכסף על פי פרעה  איש כערכו נגש את הכסף ואת הזהב את עם הארץ לתת לפרעה נכה  {ס}

36בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו זבידה (זבודה) בת פדיה מן רומה
37ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר עשו אבתיו

Copyright information for Alep