2 Kings 24

1בימיו עלה נבכדנאצר מלך בבל ויהי לו יהויקים עבד שלש שנים וישב וימרד בו
2וישלח יהוה בו את גדודי כשדים ואת גדודי ארם ואת גדודי מואב ואת גדודי בני עמון וישלחם ביהודה להאבידו  כדבר יהוה—אשר דבר ביד עבדיו הנביאים
3אך על פי יהוה היתה ביהודה להסיר מעל פניו—בחטאת מנשה ככל אשר עשה
4וגם דם הנקי אשר שפך וימלא את ירושלם דם נקי ולא אבה יהוה לסלח
5ויתר דברי יהויקים וכל אשר עשה  הלא הם כתובים על ספר דברי הימים—למלכי יהודה
6וישכב יהויקים עם אבתיו וימלך יהויכין בנו תחתיו
7ולא הסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו  כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת כל אשר היתה למלך מצרים  {פ}

8בן שמנה עשרה שנה יהויכין במלכו ושלשה חדשים מלך בירושלם ושם אמו נחשתא בת אלנתן מירושלם
9ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר עשה אביו
10בעת ההיא—עלה (עלו) עבדי נבכדנאצר מלך בבל ירושלם ותבא העיר במצור
11ויבא נבכדנאצר מלך בבל על העיר ועבדיו צרים עליה
12ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל הוא ואמו ועבדיו ושריו וסריסיו ויקח אתו מלך בבל בשנת שמנה למלכו
13ויוצא משם את כל אוצרות בית יהוה ואוצרות בית המלך ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל יהוה כאשר דבר יהוה
14והגלה את כל ירושלם ואת כל השרים ואת כל גבורי החיל עשרה (עשרת) אלפים גולה וכל החרש והמסגר  לא נשאר זולת דלת עם הארץ
15ויגל את יהויכין בבלה ואת אם המלך ואת נשי המלך ואת סריסיו ואת אולי (אילי) הארץ הוליך גולה מירושלם בבלה
16ואת כל אנשי החיל שבעת אלפים והחרש והמסגר אלף—הכל גבורים עשי מלחמה ויביאם מלך בבל גולה בבלה
17וימלך מלך בבל את מתניה דדו תחתיו ויסב את שמו צדקיהו  {פ}

18בן עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמיטל (חמוטל) בת ירמיהו מלבנה
19ויעש הרע בעיני יהוה ככל אשר עשה יהויקים
20כי על אף יהוה היתה בירושלם וביהודה עד השלכו אתם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל  {ס}

Copyright information for Alep