2 Kings 25

1ויהי בשנת התשיעית למלכו בחדש העשירי בעשור לחדש בא נבכדנאצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושלם ויחן עליה ויבנו עליה דיק סביב
2ותבא העיר במצור עד עשתי עשרה שנה למלך צדקיהו
3בתשעה לחדש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ
4ותבקע העיר וכל אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החמתים אשר על גן המלך וכשדים על העיר סביב וילך דרך הערבה
5וירדפו חיל כשדים אחר המלך וישגו אתו בערבות ירחו וכל חילו—נפצו מעליו
6ויתפשו את המלך ויעלו אתו אל מלך בבל רבלתה וידברו אתו משפט
7ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשתים ויבאהו בבל  {ס}

8ובחדש החמישי בשבעה לחדש—היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבכדנאצר מלך בבל  בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל—ירושלם
9וישרף את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית גדול שרף באש
10ואת חומת ירושלם סביב—נתצו כל חיל כשדים אשר רב טבחים
11ואת יתר העם הנשארים בעיר ואת הנפלים אשר נפלו על המלך בבל ואת יתר ההמון—הגלה נבוזראדן רב טבחים
12ומדלת הארץ השאיר רב טבחים לכרמים וליגבים
13ואת עמודי הנחשת אשר בית יהוה ואת המכנות ואת ים הנחשת אשר בבית יהוה—שברו כשדים וישאו את נחשתם בבלה
14ואת הסירת ואת היעים ואת המזמרות ואת הכפות ואת כל כלי הנחשת אשר ישרתו בם—לקחו
15ואת המחתות ואת המזרקות אשר זהב זהב ואשר כסף כסף—לקח רב טבחים
16העמודים שנים הים האחד והמכנות אשר עשה שלמה לבית יהוה—לא היה משקל לנחשת כל הכלים האלה
17שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וכתרת עליו נחשת וקומת הכתרת שלש אמה (אמות) ושבכה ורמנים על הכתרת סביב הכל נחשת וכאלה לעמוד השני על השבכה
18ויקח רב טבחים את שריה כהן הראש ואת צפניהו כהן משנה ואת שלשת שמרי הסף
19ומן העיר לקח סריס אחד אשר הוא פקיד על אנשי המלחמה וחמשה אנשים מראי פני המלך אשר נמצאו בעיר ואת הספר שר הצבא המצבא את עם הארץ וששים איש מעם הארץ הנמצאים בעיר
20ויקח אתם נבוזראדן רב טבחים וילך אתם על מלך בבל רבלתה
21ויך אתם מלך בבל וימיתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו
22והעם הנשאר בארץ יהודה אשר השאיר נבוכדנאצר מלך בבל—ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן
23וישמעו כל שרי החילים המה והאנשים כי הפקיד מלך בבל את גדליהו ויבאו אל גדליהו המצפה וישמעאל בן נתניה ויוחנן בן קרח ושריה בן תנחמת הנטפתי ויאזניהו בן המעכתי—המה ואנשיהם
24וישבע להם גדליהו ולאנשיהם ויאמר להם אל תיראו מעבדי הכשדים  שבו בארץ ועבדו את מלך בבל—ויטב לכם  {פ}

25ויהי בחדש השביעי בא ישמעאל בן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה ועשרה אנשים אתו ויכו את גדליהו וימת ואת היהודים ואת הכשדים אשר היו אתו במצפה
26ויקמו כל העם מקטן ועד גדול ושרי החילים ויבאו מצרים  כי יראו מפני כשדים  {ס}

27ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים ושבעה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכו את ראש יהויכין מלך יהודה—מבית כלא
28וידבר אתו טבות ויתן את כסאו מעל כסא המלכים אשר אתו בבבל
29ושנא את בגדי כלאו ואכל לחם תמיד לפניו כל ימי חייו
30וארחתו ארחת תמיד נתנה לו מאת המלך—דבר יום ביומו  כל ימי חיו  {ש}

Copyright information for Alep