2 Samuel 11

1ויהי לתשובת השנה לעת צאת המלאכים וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל וישחתו את בני עמון ויצרו על רבה ודוד יושב בירושלם  {ס}

2ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו ויתהלך על גג בית המלך וירא אשה רחצת מעל הגג והאשה טובת מראה מאד
3וישלח דוד וידרש לאשה ויאמר הלוא זאת בת שבע בת אליעם—אשת אוריה החתי
4וישלח דוד מלאכים ויקחה ותבוא אליו וישכב עמה והיא מתקדשת מטמאתה ותשב אל ביתה
5ותהר האשה ותשלח ותגד לדוד ותאמר הרה אנכי
6וישלח דוד אל יואב שלח אלי את אוריה החתי וישלח יואב את אוריה אל דוד
7ויבא אוריה אליו וישאל דוד לשלום יואב ולשלום העם ולשלום המלחמה
8ויאמר דוד לאוריה רד לביתך ורחץ רגליך ויצא אוריה מבית המלך ותצא אחריו משאת המלך
9וישכב אוריה פתח בית המלך את כל עבדי אדניו ולא ירד אל ביתו
10ויגדו לדוד לאמר לא ירד אוריה אל ביתו ויאמר דוד אל אוריה הלוא מדרך אתה בא—מדוע לא ירדת אל ביתך
11ויאמר אוריה אל דוד הארון וישראל ויהודה ישבים בסכות ואדני יואב ועבדי אדני על פני השדה חנים ואני אבוא אל ביתי לאכל ולשתות ולשכב עם אשתי חיך וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה
12ויאמר דוד אל אוריה שב בזה גם היום—ומחר אשלחך וישב אוריה בירושלם ביום ההוא וממחרת
13ויקרא לו דוד ויאכל לפניו וישת—וישכרהו ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדניו ואל ביתו לא ירד
14ויהי בבקר ויכתב דוד ספר אל יואב וישלח ביד אוריה
15ויכתב בספר לאמר  הבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו ונכה ומת  {ס}

16ויהי בשמור יואב אל העיר ויתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי אנשי חיל שם
17ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב ויפל מן העם מעבדי דוד וימת גם אוריה החתי
18וישלח יואב ויגד לדוד את כל דברי המלחמה
19ויצו את המלאך לאמר  ככלותך את כל דברי המלחמה—לדבר אל המלך
20והיה אם תעלה חמת המלך ואמר לך מדוע נגשתם אל העיר להלחם  הלוא ידעתם את אשר ירו מעל החומה
21מי הכה את אבימלך בן ירבשת הלוא אשה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה וימת בתבץ למה נגשתם אל החומה ואמרת—גם עבדך אוריה החתי מת
22וילך המלאך ויבא ויגד לדוד את כל אשר שלחו יואב
23ויאמר המלאך אל דוד כי גברו עלינו האנשים ויצאו אלינו השדה ונהיה עליהם עד פתח השער
24ויראו המוראים אל עבדיך מעל החומה וימותו מעבדי המלך וגם עבדך אוריה החתי—מת  {ס}

25ויאמר דוד אל המלאך כה תאמר אל יואב אל ירע בעיניך את הדבר הזה—כי כזה וכזה תאכל החרב החזק מלחמתך אל העיר והרסה וחזקהו
26ותשמע אשת אוריה כי מת אוריה אישה ותספד על בעלה
27ויעבר האבל וישלח דוד ויאספה אל ביתו ותהי לו לאשה ותלד לו בן וירע הדבר אשר עשה דוד בעיני יהוה  {פ}

Copyright information for Alep