2 Samuel 20

1ושם נקרא איש בליעל ושמו שבע בן בכרי—איש ימיני ויתקע בשפר ויאמר אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי—איש לאהליו ישראל
2ויעל כל איש ישראל מאחרי דוד אחרי שבע בן בכרי ואיש יהודה דבקו במלכם מן הירדן ועד ירושלם
3ויבא דוד אל ביתו ירושלם ויקח המלך את עשר נשים פלגשים אשר הניח לשמר הבית ויתנם בית משמרת ויכלכלם ואליהם לא בא ותהיינה צררות עד יום מתן אלמנות חיות  {ס}

4ויאמר המלך אל עמשא הזעק לי את איש יהודה שלשת ימים ואתה פה עמד
5וילך עמשא להזעיק את יהודה וייחר (ויוחר) מן המועד אשר יעדו  {ס}

6ויאמר דוד אל אבישי עתה ירע לנו שבע בן בכרי מן אבשלום אתה קח את עבדי אדניך ורדף אחריו—פן מצא לו ערים בצרות והציל עיננו
7ויצאו אחריו אנשי יואב והכרתי והפלתי וכל הגברים ויצאו מירושלם לרדף אחרי שבע בן בכרי
8הם עם האבן הגדולה אשר בגבעון ועמשא בא לפניהם ויואב חגור מדו לבשו ועלו חגור חרב מצמדת על מתניו בתערה והוא יצא ותפל  {ס}

9ויאמר יואב לעמשא השלום אתה אחי ותחז יד ימין יואב בזקן עמשא—לנשק לו
10ועמשא לא נשמר בחרב אשר ביד יואב ויכהו בה אל החמש וישפך מעיו ארצה ולא שנה לו—וימת ויואב ואבישי אחיו רדף אחרי שבע בן בכרי
11ואיש עמד עליו מנערי יואב ויאמר מי אשר חפץ ביואב ומי אשר לדוד—אחרי יואב
12ועמשא מתגלל בדם בתוך המסלה וירא האיש כי עמד כל העם ויסב את עמשא מן המסלה השדה וישלך עליו בגד כאשר ראה כל הבא עליו ועמד
13כאשר הגה מן המסלה—עבר כל איש אחרי יואב לרדף אחרי שבע בן בכרי
14ויעבר בכל שבטי ישראל אבלה ובית מעכה—וכל הברים  {ס}  ויקלהו (ויקהלו) ויבאו אף אחריו
15ויבאו ויצרו עליו באבלה בית המעכה וישפכו סללה אל העיר ותעמד בחל וכל העם אשר את יואב משחיתם להפיל החומה
16ותקרא אשה חכמה מן העיר שמעו שמעו אמרו נא אל יואב קרב עד הנה ואדברה אליך
17ויקרב אליה ותאמר האשה האתה יואב ויאמר אני ותאמר לו שמע דברי אמתך ויאמר שמע אנכי
18ותאמר לאמר  דבר ידברו בראשנה לאמר שאול ישאלו באבל וכן התמו
19אנכי שלמי אמוני ישראל אתה מבקש להמית עיר ואם בישראל—למה תבלע נחלת יהוה  {פ}

20ויען יואב ויאמר  חלילה חלילה לי אם אבלע ואם אשחית
21לא כן הדבר כי איש מהר אפרים שבע בן בכרי שמו נשא ידו במלך בדוד—תנו אתו לבדו ואלכה מעל העיר ותאמר האשה אל יואב הנה ראשו משלך אליך בעד החומה
22ותבוא האשה אל כל העם בחכמתה ויכרתו את ראש שבע בן בכרי וישלכו אל יואב ויתקע בשפר ויפצו מעל העיר איש לאהליו ויואב שב ירושלם אל המלך  {ס}

23ויואב אל כל הצבא ישראל ובניה בן יהוידע על הכרי (הכרתי) ועל הפלתי
24ואדרם על המס ויהושפט בן אחילוד המזכיר
25ושיא (ושוא) ספר וצדוק ואביתר כהנים
26וגם עירא היארי היה כהן לדוד  {ס}

Copyright information for Alep