2 Samuel 23

1ואלה דברי דוד האחרנים  נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על—משיח אלהי יעקב ונעים זמרות ישראל
2רוח יהוה דבר בי ומלתו על לשוני
3אמר אלהי ישראל לי דבר צור ישראל  מושל באדם—צדיק מושל יראת אלהים
4וכאור בקר יזרח שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ
5כי לא כן ביתי עם אל  כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה—כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח
6ובליעל כקוץ מנד כלהם  כי לא ביד יקחו
7ואיש יגע בהם ימלא ברזל ועץ חנית ובאש שרוף ישרפו בשבת  {פ}

8אלה שמות הגברים אשר לדוד  ישב בשבת תחכמני ראש השלשי הוא עדינו העצנו (העצני)—על שמנה מאות חלל בפעם אחד (אחת)  {ס}

9ואחרו אלעזר בן דדי (דדו) בן אחחי בשלשה גברים (הגברים) עם דוד בחרפם בפלשתים נאספו שם למלחמה ויעלו איש ישראל
10הוא קם ויך בפלשתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב ויעש יהוה תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך לפשט  {ס}

11ואחריו שמה בן אגא הררי ויאספו פלשתים לחיה ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים והעם נס מפני פלשתים
12ויתיצב בתוך החלקה ויצילה ויך את פלשתים ויעש יהוה תשועה גדולה  {ס}

13וירדו שלשים (שלשה) מהשלשים ראש ויבאו אל קציר אל דוד—אל מערת עדלם וחית פלשתים חנה בעמק רפאים
14ודוד אז במצודה ומצב פלשתים אז בית לחם
15ויתאוה דוד ויאמר  מי ישקני מים מבאר בית לחם אשר בשער  {ס}

16ויבקעו שלשת הגברים במחנה פלשתים וישאבו מים מבאר בית לחם אשר בשער וישאו ויבאו אל דוד ולא אבה לשתותם ויסך אתם ליהוה
17ויאמר חלילה לי יהוה מעשתי זאת הדם האנשים ההלכים בנפשותם ולא אבה לשתותם אלה עשו שלשת הגברים  {ס}

18ואבישי אחי יואב בן צרויה הוא ראש השלשי (השלשה) והוא עורר את חניתו על שלש מאות חלל ולו שם בשלשה
19מן השלשה הכי נכבד ויהי להם לשר ועד השלשה לא בא  {ס}

20ובניהו בן יהוידע בן איש חי (חיל) רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה את האריה (הארי) בתוך הבאר ביום השלג
21והוא הכה את איש מצרי אשר (איש) מראה וביד המצרי חנית וירד אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו
22אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלשה הגברים
23מן השלשים נכבד ואל השלשה לא בא וישמהו דוד  {ר}

אל משמעתו  {ס}
24עשהאל אחי יואב בשלשים אלחנן בן דדו  {ר}

בית לחם  {ס}
25שמה החרדי  {ס}  אליקא  {ר}

החרדי  {ס}
26חלץ הפלטי  {ס}  עירא  {ר}

בן עקש  {ס}  התקועי  {ס}
27אביעזר  {ר}

הענתתי  {ס}  מבני החשתי  {ס}
28צלמון  {ר}

האחחי  {ס}  מהרי הנטפתי  {ס}
29חלב בן בענה  {ר}

הנטפתי  {ס}  אתי בן ריבי מגבעת בני בנימן  {ס}
30בניהו  {ר}

פרעתני  {ס}  הדי מנחלי געש  {ס}
31אבי עלבון  {ר}

הערבתי  {ס}  עזמות הברחמי  {ס}
32אליחבא  {ר}

השעלבני  {ס}  בני ישן יהונתן  {ס}
33שמה  {ר}

ההררי  {ס}  אחיאם בן שרר האררי  {ס}
34אליפלט  {ר}

בן אחסבי בן המעכתי  {ס}  אליעם בן אחיתפל  {ר}

הגלני  {ס}
35חצרו (חצרי) הכרמלי  {ס}  פערי  {ר}

הארבי  {ס}
36יגאל בן נתן מצבה  {ס}  בני  {ר}

הגדי  {ס}
37צלק העמני  {ס}  נחרי  {ר}

הבארתי—נשאי (נשא) כלי יואב בן צריה  {ס}
38עירא  {ר}

היתרי  {ס}  גרב היתרי  {ס}
39אוריה  {ר}

החתי—כל שלשים ושבעה  {פ}

Copyright information for Alep