2 Samuel 6

1ויסף עוד דוד את כל בחור בישראל שלשים אלף
2ויקם וילך דוד וכל העם אשר אתו מבעלי יהודה—להעלות משם את ארון האלהים אשר נקרא שם שם יהוה צבאות ישב הכרבים עליו
3וירכבו את ארון האלהים אל עגלה חדשה וישאהו מבית אבינדב אשר בגבעה ועזא ואחיו בני אבינדב נהגים את העגלה חדשה
4וישאהו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלהים ואחיו הלך לפני הארון
5ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני יהוה בכל עצי ברושים ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמנענעים ובצלצלים
6ויבאו עד גרן נכון וישלח עזה אל ארון האלהים ויאחז בו—כי שמטו הבקר
7ויחר אף יהוה בעזה ויכהו שם האלהים על השל וימת שם עם ארון האלהים
8ויחר לדוד על אשר פרץ יהוה פרץ בעזה ויקרא למקום ההוא פרץ עזה עד היום הזה
9וירא דוד את יהוה ביום ההוא ויאמר איך יבוא אלי ארון יהוה
10ולא אבה דוד להסיר אליו את ארון יהוה—על עיר דוד ויטהו דוד בית עבד אדם הגתי
11וישב ארון יהוה בית עבד אדם הגתי—שלשה חדשים ויברך יהוה את עבד אדם ואת כל ביתו
12ויגד למלך דוד לאמר ברך יהוה את בית עבד אדם ואת כל אשר לו בעבור ארון האלהים וילך דוד ויעל את ארון האלהים מבית עבד אדם עיר דוד—בשמחה
13ויהי כי צעדו נשאי ארון יהוה—ששה צעדים  ויזבח שור ומריא
14ודוד מכרכר בכל עז לפני יהוה ודוד חגור אפוד בד
15ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון יהוה בתרועה ובקול שופר
16והיה ארון יהוה בא עיר דוד ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלון ותרא את המלך דוד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז לו בלבה
17ויבאו את ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה לו דוד ויעל דוד עלות לפני יהוה ושלמים
18ויכל דוד מהעלות העולה והשלמים ויברך את העם בשם יהוה צבאות
19ויחלק לכל העם לכל המון ישראל למאיש ועד אשה לאיש חלת לחם אחת ואשפר אחד ואשישה אחת וילך כל העם איש לביתו
20וישב דוד לברך את ביתו  {ס}  ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד ותאמר מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד הרקים
21ויאמר דוד אל מיכל לפני יהוה אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו לצות אתי נגיד על עם יהוה על ישראל ושחקתי לפני יהוה
22ונקלתי עוד מזאת והייתי שפל בעיני ועם האמהות אשר אמרת עמם אכבדה
23ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד—עד יום מותה  {פ}

Copyright information for Alep