2 Samuel 7

1ויהי כי ישב המלך בביתו ויהוה הניח לו מסביב מכל איביו
2ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים ישב בתוך היריעה
3ויאמר נתן אל המלך כל אשר בלבבך לך עשה  כי יהוה עמך
4ויהי בלילה ההוא  {ס}  ויהי דבר יהוה אל נתן לאמר
5לך ואמרת אל עבדי אל דוד  {ס}  כה אמר יהוה  האתה תבנה לי בית לשבתי
6כי לא ישבתי בבית למיום העלתי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה ואהיה מתהלך באהל ובמשכן
7בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל הדבר דברתי את אחד שבטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי את ישראל לאמר  למה לא בניתם לי בית ארזים
8ועתה כה תאמר לעבדי לדוד כה אמר יהוה צבאות אני לקחתיך מן הנוה מאחר הצאן—להיות נגיד על עמי על ישראל
9ואהיה עמך בכל אשר הלכת ואכרתה את כל איביך מפניך ועשתי לך שם גדול כשם הגדלים אשר בארץ
10ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו ושכן תחתיו ולא ירגז עוד ולא יסיפו בני עולה לענותו כאשר בראשונה
11ולמן היום אשר צויתי שפטים על עמי ישראל והניחתי לך מכל איביך והגיד לך יהוה כי בית יעשה לך יהוה
12כי ימלאו ימיך ושכבת את אבתיך והקימתי את זרעך אחריך אשר יצא ממעיך והכינתי את ממלכתו
13הוא יבנה בית לשמי וכננתי את כסא ממלכתו עד עולם
14אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן—אשר בהעותו והכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם
15וחסדי לא יסור ממנו כאשר הסרתי מעם שאול אשר הסרתי מלפניך
16ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך  כסאך יהיה נכון עד עולם
17ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה—כן דבר נתן אל דוד  {פ}

18ויבא המלך דוד וישב לפני יהוה ויאמר מי אנכי אדני יהוה ומי ביתי—כי הבאתני עד הלם
19ותקטן עוד זאת בעיניך אדני יהוה ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק וזאת תורת האדם אדני יהוה
20ומה יוסיף דוד עוד לדבר אליך ואתה ידעת את עבדך אדני יהוה
21בעבור דברך וכלבך עשית את כל הגדולה הזאת—להודיע את עבדך
22על כן גדלת יהוה אלהים  כי אין כמוך ואין אלהים זולתך בכל אשר שמענו באזנינו
23ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ—אשר הלכו אלהים לפדות לו לעם ולשום לו שם ולעשות לכם הגדולה ונראות לארצך מפני עמך אשר פדית לך ממצרים גוים ואלהיו
24ותכונן לך את עמך ישראל לך לעם—עד עולם ואתה יהוה היית להם לאלהים  {ס}

25ועתה יהוה אלהים הדבר אשר דברת על עבדך ועל ביתו הקם עד עולם ועשה כאשר דברת
26ויגדל שמך עד עולם לאמר יהוה צבאות אלהים על ישראל ובית עבדך דוד יהיה נכון לפניך
27כי אתה יהוה צבאות אלהי ישראל גליתה את אזן עבדך לאמר בית אבנה לך על כן מצא עבדך את לבו להתפלל אליך את התפלה הזאת
28ועתה אדני יהוה אתה הוא האלהים ודבריך יהיו אמת ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת
29ועתה הואל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך  כי אתה אדני יהוה דברת ומברכתך יברך בית עבדך לעולם  {פ}

Copyright information for Alep