2 Samuel 8

1ויהי אחרי כן ויך דוד את פלשתים ויכניעם ויקח דוד את מתג האמה מיד פלשתים
2ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית ומלא החבל להחיות ותהי מואב לדוד לעבדים נשאי מנחה
3ויך דוד את הדדעזר בן רחב מלך צובה בלכתו להשיב ידו בנהר   (פרת)
4וילכד דוד ממנו אלף ושבע מאות פרשים ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו מאה רכב
5ותבא ארם דמשק לעזר להדדעזר מלך צובה ויך דוד בארם עשרים ושנים אלף איש
6וישם דוד נצבים בארם דמשק ותהי ארם לדוד לעבדים נושאי מנחה וישע יהוה את דוד בכל אשר הלך
7ויקח דוד את שלטי הזהב אשר היו אל עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם
8ומבטח ומברתי ערי הדדעזר  לקח המלך דוד נחשת—הרבה מאד  {ס}

9וישמע תעי מלך חמת  כי הכה דוד את כל חיל הדדעזר
10וישלח תעי את יורם בנו אל המלך דוד לשאל לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בהדדעזר ויכהו—כי איש מלחמות תעי היה הדדעזר ובידו היו כלי כסף וכלי זהב—וכלי נחשת
11גם אתם הקדיש המלך דוד ליהוה עם הכסף והזהב אשר הקדיש מכל הגוים אשר כבש
12מארם וממואב ומבני עמון ומפלשתים ומעמלק ומשלל הדדעזר בן רחב מלך צובה
13ויעש דוד שם בשבו מהכותו את ארם בגיא מלח—שמונה עשר אלף
14וישם באדום נצבים בכל אדום שם נצבים ויהי כל אדום עבדים לדוד ויושע יהוה את דוד בכל אשר הלך
15וימלך דוד על כל ישראל ויהי דוד עשה משפט וצדקה—לכל עמו
16ויואב בן צרויה על הצבא ויהושפט בן אחילוד מזכיר
17וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים ושריה סופר
18ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו  {ס}

Copyright information for Alep