Amos 1

1דברי עמוס אשר היה בנקדים מתקוע  אשר חזה על ישראל בימי עזיה מלך יהודה ובימי ירבעם בן יואש מלך ישראל—שנתים לפני הרעש
2ויאמר—יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל  {פ}

3כה אמר יהוה על שלשה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו  על דושם בחרצות הברזל את הגלעד
4ושלחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן הדד
5ושברתי בריח דמשק והכרתי יושב מבקעת און ותומך שבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה אמר יהוה  {פ}

6כה אמר יהוה על שלשה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו  על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום
7ושלחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנתיה
8והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון והשיבותי ידי על עקרון ואבדו שארית פלשתים—אמר אדני יהוה  {פ}

9כה אמר יהוה על שלשה פשעי צר ועל ארבעה לא אשיבנו  על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים
10ושלחתי אש בחומת צר ואכלה ארמנותיה  {פ}

11כה אמר יהוה על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו  על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד אפו ועברתו שמרה נצח
12ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בצרה  {פ}

13כה אמר יהוה על שלשה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו  על בקעם הרות הגלעד למען הרחיב את גבולם
14והצתי אש בחומת רבה ואכלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער ביום סופה
15והלך מלכם בגולה הוא ושריו יחדו אמר יהוה  {פ}

Copyright information for Alep