Amos 2

1כה אמר יהוה על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו  על שרפו עצמות מלך אדום לשיד
2ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר
3והכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר יהוה  {פ}

4כה אמר יהוה על שלשה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו  על מאסם את תורת יהוה וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם
5ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלם  {פ}

6כה אמר יהוה על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו  על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים
7השאפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי
8ועל בגדים חבלים יטו אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהיהם
9ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת
10ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמרי
11ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים האף אין זאת בני ישראל נאם יהוה
12ותשקו את הנזרים יין ועל הנביאים צויתם לאמר לא תנבאו
13הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר
14ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו
15ותפש הקשת לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט ורכב הסוס לא ימלט נפשו
16ואמיץ לבו בגבורים—ערום ינוס ביום ההוא נאם יהוה  {פ}

Copyright information for Alep