Amos 3

1שמעו את הדבר הזה אשר דבר יהוה עליכם—בני ישראל  על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמר
2רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם
3הילכו שנים יחדו בלתי אם נועדו
4הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם לכד
5התפל צפור על פח הארץ ומוקש אין לה היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד
6אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה
7כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים
8אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא
9השמיעו על ארמנות באשדוד ועל ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על הרי שמרון וראו מהומת רבות בתוכה ועשוקים בקרבה
10ולא ידעו עשות נכחה נאם יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם  {פ}

11לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ והוריד ממך עזך ונבזו ארמנותיך
12כה אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל אזן—כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מטה ובדמשק ערש
13שמעו והעידו בבית יעקב—נאם אדני יהוה אלהי הצבאות
14כי ביום פקדי פשעי ישראל—עליו  ופקדתי על מזבחות בית אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ
15והכיתי בית החרף על בית הקיץ ואבדו בתי השן וספו בתים רבים—נאם יהוה  {ס}

Copyright information for Alep