Amos 5

1שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה—בית ישראל
2נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על אדמתה אין מקימה
3כי כה אמר אדני יהוה העיר היצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל
4כי כה אמר יהוה לבית ישראל  דרשוני וחיו
5ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו  כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון
6דרשו את יהוה וחיו  פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל
7ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו
8עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ—יהוה שמו
9המבליג שד על עז ושד על מבצר יבוא
10שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו
11לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו—בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם
12כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו
13לכן המשכיל בעת ההיא—ידם  כי עת רעה היא
14דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם—כאשר אמרתם
15שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות—שארית יוסף  {ס}

16לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי
17ובכל כרמים מספד  כי אעבר בקרבך אמר יהוה  {פ}

18הוי המתאוים את יום יהוה  למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור
19כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית—וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש
20הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו
21שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם
22כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט
23הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע
24ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן
25הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה—בית ישראל
26ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם—כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם
27והגליתי אתכם מהלאה לדמשק  אמר יהוה אלהי צבאות שמו  {פ}

Copyright information for Alep