Amos 6

1הוי השאננים בציון והבטחים בהר שמרון נקבי ראשית הגוים ובאו להם בית ישראל
2עברו כלנה וראו ולכו משם חמת רבה ורדו גת פלשתים הטובים מן הממלכות האלה—אם רב גבולם מגבלכם
3המנדים ליום רע ותגשון שבת חמס
4השכבים על מטות שן וסרחים על ערשותם ואכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק
5הפרטים על פי הנבל כדויד חשבו להם כלי שיר
6השתים במזרקי יין וראשית שמנים ימשחו ולא נחלו על שבר יוסף
7לכן עתה יגלו בראש גלים וסר מרזח סרוחים
8נשבע אדני יהוה בנפשו נאם יהוה אלהי צבאות מתאב אנכי את גאון יעקב וארמנתיו שנאתי והסגרתי עיר ומלאה
9והיה אם יותרו עשרה אנשים בבית אחד—ומתו
10ונשאו דודו ומסרפו להוציא עצמים מן הבית ואמר לאשר בירכתי הבית העוד עמך ואמר אפס ואמר הס כי לא להזכיר בשם יהוה  {ס}

11כי הנה יהוה מצוה והכה הבית הגדול רסיסים והבית הקטן בקעים
12הירצון בסלע סוסים אם יחרוש בבקרים  כי הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה
13השמחים ללא דבר  האמרים—הלוא בחזקנו לקחנו לנו קרנים
14כי הנני מקים עליכם בית ישראל נאם יהוה אלהי הצבאות—גוי ולחצו אתכם מלבוא חמת עד נחל הערבה  {פ}

Copyright information for Alep