Amos 7

1כה הראני אדני יהוה והנה יוצר גבי בתחלת עלות הלקש והנה לקש—אחר גזי המלך
2והיה אם כלה לאכול את עשב הארץ ואמר אדני יהוה סלח נא מי יקום יעקב  כי קטן הוא
3נחם יהוה על זאת  לא תהיה אמר יהוה
4כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל את תהום רבה ואכלה את החלק
5ואמר אדני יהוה חדל נא—מי יקום יעקב  כי קטן הוא
6נחם יהוה על זאת גם היא לא תהיה אמר אדני יהוה  {פ}

7כה הראני והנה אדני נצב על חומת אנך ובידו אנך
8ויאמר יהוה אלי מה אתה ראה עמוס ואמר אנך ויאמר אדני הנני שם אנך בקרב עמי ישראל—לא אוסיף עוד עבור לו
9ונשמו במות ישחק ומקדשי ישראל יחרבו וקמתי על בית ירבעם בחרב  {ס}

10וישלח אמציה כהן בית אל אל ירבעם מלך ישראל לאמר  קשר עליך עמוס בקרב בית ישראל—לא תוכל הארץ להכיל את כל דבריו
11כי כה אמר עמוס בחרב ימות ירבעם וישראל—גלה יגלה מעל אדמתו  {ס}

12ויאמר אמציה אל עמוס חזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל שם לחם ושם תנבא
13ובית אל לא תוסיף עוד להנבא  כי מקדש מלך הוא ובית ממלכה הוא
14ויען עמוס ויאמר אל אמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי  כי בוקר אנכי ובולס שקמים
15ויקחני יהוה מאחרי הצאן ויאמר אלי יהוה לך הנבא אל עמי ישראל
16ועתה שמע דבר יהוה  אתה אמר לא תנבא על ישראל ולא תטיף על בית ישחק
17לכן כה אמר יהוה אשתך בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב יפלו ואדמתך בחבל תחלק ואתה על אדמה טמאה תמות וישראל גלה יגלה מעל אדמתו  {פ}

Copyright information for Alep