Daniel 1

1בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך יהודה—בא נבוכדנאצר מלך בבל ירושלם ויצר עליה
2ויתן אדני בידו את יהויקים מלך יהודה ומקצת כלי בית האלהים ויביאם ארץ שנער בית אלהיו ואת הכלים הביא בית אוצר אלהיו
3ויאמר המלך לאשפנז רב סריסיו  להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה—ומן הפרתמים
4ילדים אשר אין בהם כל מאום וטובי מראה ומשכלים בכל חכמה וידעי דעת ומביני מדע ואשר כח בהם לעמד בהיכל המלך וללמדם ספר ולשון כשדים
5וימן להם המלך דבר יום ביומו מפת בג המלך ומיין משתיו ולגדלם שנים שלוש ומקצתם—יעמדו לפני המלך
6ויהי בהם מבני יהודה—דניאל חנניה מישאל ועזריה
7וישם להם שר הסריסים שמות וישם לדניאל בלטשאצר ולחנניה שדרך ולמישאל מישך ולעזריה עבד נגו
8וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתיו ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל
9ויתן האלהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים
10ויאמר שר הסריסים לדניאל—ירא אני את אדני המלך אשר מנה את מאכלכם ואת משתיכם  אשר למה יראה את פניכם זעפים מן הילדים אשר כגילכם וחיבתם את ראשי למלך
11ויאמר דניאל אל המלצר—אשר מנה שר הסריסים על דניאל חנניה מישאל ועזריה
12נס נא את עבדיך ימים עשרה ויתנו לנו מן הזרעים ונאכלה—ומים ונשתה
13ויראו לפניך מראינו ומראה הילדים האכלים את פת בג המלך וכאשר תראה עשה עם עבדיך
14וישמע להם לדבר הזה וינסם ימים עשרה
15ומקצת ימים עשרה נראה מראיהם טוב ובריאי בשר  מן כל הילדים—האכלים את פת בג המלך
16ויהי המלצר נשא את פת בגם ויין משתיהם ונתן להם זרענים
17והילדים האלה ארבעתם נתן להם האלהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין בכל חזון וחלמות
18ולמקצת הימים אשר אמר המלך להביאם ויביאם שר הסריסים לפני נבכדנצר
19וידבר אתם המלך ולא נמצא מכלם כדניאל חנניה מישאל ועזריה ויעמדו לפני המלך
20וכל דבר חכמת בינה אשר בקש מהם המלך—וימצאם עשר ידות על כל החרטמים האשפים אשר בכל מלכותו
21ויהי דניאל עד שנת אחת לכורש המלך  {פ}

Copyright information for Alep