Daniel 11

1ואני בשנת אחת לדריוש המדי—עמדי למחזיק ולמעוז לו
2ועתה אמת אגיד לך הנה עוד שלשה מלכים עמדים לפרס והרביעי יעשיר עשר גדול מכל וכחזקתו בעשרו יעיר הכל את מלכות יון
3ועמד מלך גבור ומשל ממשל רב ועשה כרצונו
4וכעמדו תשבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמים ולא לאחריתו ולא כמשלו אשר משל—כי תנתש מלכותו ולאחרים מלבד אלה
5ויחזק מלך הנגב ומן שריו ויחזק עליו ומשל ממשל רב ממשלתו
6ולקץ שנים יתחברו ובת מלך הנגב תבוא אל מלך הצפון לעשות מישרים ולא תעצר כוח הזרוע ולא יעמד וזרעו ותנתן היא ומביאיה והילדה ומחזקה בעתים
7ועמד מנצר שרשיה כנו ויבא אל החיל ויבא במעוז מלך הצפון ועשה בהם והחזיק
8וגם אלהיהם עם נסכיהם עם כלי חמדתם כסף וזהב בשבי—יבא מצרים והוא שנים יעמד ממלך הצפון
9ובא במלכות מלך הנגב ושב אל אדמתו
10ובנו יתגרו ואספו המון חילים רבים ובא בוא ושטף ועבר וישב ויתגרו (ויתגרה) עד מעזה
11ויתמרמר מלך הנגב ויצא ונלחם עמו עם מלך הצפון והעמיד המון רב ונתן ההמון בידו
12ונשא ההמון ירום (ורם) לבבו והפיל רבאות ולא יעוז
13ושב מלך הצפון והעמיד המון רב מן הראשון ולקץ העתים שנים יבוא בוא בחיל גדול וברכוש רב
14ובעתים ההם רבים יעמדו על מלך הנגב ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון—ונכשלו
15ויבא מלך הצפון וישפך סוללה ולכד עיר מבצרות וזרעות הנגב לא יעמדו ועם מבחריו ואין כח לעמד
16ויעש הבא אליו כרצונו ואין עומד לפניו ויעמד בארץ הצבי וכלה בידו
17וישם פניו לבוא בתקף כל מלכותו וישרים עמו—ועשה ובת הנשים יתן לו להשחיתה ולא תעמד ולא לו תהיה
18וישב (וישם) פניו לאיים ולכד רבים והשבית קצין חרפתו לו בלתי חרפתו ישיב לו
19וישב פניו למעוזי ארצו ונכשל ונפל ולא ימצא
20ועמד על כנו מעביר נוגש הדר מלכות ובימים אחדים ישבר ולא באפים ולא במלחמה
21ועמד על כנו נבזה ולא נתנו עליו הוד מלכות ובא בשלוה והחזיק מלכות בחלקלקות
22וזרעות השטף ישטפו מלפניו וישברו וגם נגיד ברית
23ומן התחברות אליו יעשה מרמה ועלה ועצם במעט גוי
24בשלוה ובמשמני מדינה יבוא ועשה אשר לא עשו אבתיו ואבות אבתיו בזה ושלל ורכוש להם יבזור ועל מבצרים יחשב מחשבתיו ועד עת
25ויער כחו ולבבו על מלך הנגב בחיל גדול ומלך הנגב יתגרה למלחמה בחיל גדול ועצום עד מאד ולא יעמד כי יחשבו עליו מחשבות
26ואכלי פת בגו ישברוהו וחילו ישטוף ונפלו חללים רבים
27ושניהם המלכים לבבם למרע ועל שלחן אחד כזב ידברו ולא תצלח כי עוד קץ למועד
28וישב ארצו ברכוש גדול ולבבו על ברית קדש ועשה ושב לארצו
29למועד ישוב ובא בנגב ולא תהיה כראשנה וכאחרונה
30ובאו בו ציים כתים ונכאה ושב וזעם על ברית קודש ועשה ושב ויבן על עזבי ברית קדש
31וזרעים ממנו יעמדו וחללו המקדש המעוז והסירו התמיד ונתנו השקוץ משמם
32ומרשיעי ברית יחניף בחלקות ועם ידעי אלהיו יחזקו ועשו
33ומשכילי עם יבינו לרבים ונכשלו בחרב ובלהבה בשבי ובבזה—ימים
34ובהכשלם יעזרו עזר מעט ונלוו עליהם רבים בחלקלקות
35ומן המשכילים יכשלו לצרוף בהם ולברר וללבן—עד עת קץ  כי עוד למועד
36ועשה כרצנו המלך ויתרומם ויתגדל על כל אל ועל אל אלים ידבר נפלאות והצליח עד כלה זעם כי נחרצה נעשתה
37ועל אלהי אבתיו לא יבין ועל חמדת נשים ועל כל אלוה לא יבין  כי על כל יתגדל
38ולאלה מעזים על כנו יכבד ולאלוה אשר לא ידעהו אבתיו יכבד בזהב ובכסף ובאבן יקרה—ובחמדות
39ועשה למבצרי מעזים עם אלוה נכר אשר הכיר (יכיר) ירבה כבוד והמשילם ברבים ואדמה יחלק במחיר
40ובעת קץ יתנגח עמו מלך הנגב וישתער עליו מלך הצפון ברכב ובפרשים ובאניות רבות ובא בארצות ושטף ועבר
41ובא בארץ הצבי ורבות יכשלו ואלה ימלטו מידו—אדום ומואב וראשית בני עמון
42וישלח ידו בארצות וארץ מצרים לא תהיה לפליטה
43ומשל במכמני הזהב והכסף ובכל חמדות מצרים—ולבים וכשים במצעדיו
44ושמעות יבהלהו ממזרח ומצפון ויצא בחמא גדלה להשמיד ולהחרים רבים
45ויטע אהלי אפדנו בין ימים להר צבי קדש ובא עד קצו ואין עוזר לו

Copyright information for Alep