Daniel 12

1ובעת ההיא יעמד מיכאל השר הגדול העמד על בני עמך והיתה עת צרה אשר לא נהיתה מהיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר
2ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם  {ס}

3והמשכלים—יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד  {פ}

4ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר—עד עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת
5וראיתי אני דניאל והנה שנים אחרים עמדים  אחד הנה לשפת היאר ואחד הנה לשפת היאר
6ויאמר לאיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר  עד מתי קץ הפלאות
7ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם  כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש—תכלינה כל אלה
8ואני שמעתי ולא אבין ואמרה—אדני מה אחרית אלה  {פ}

9ויאמר לך דניאל  כי סתמים וחתמים הדברים עד עת קץ
10יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכלים יבינו
11ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם—ימים אלף מאתים ותשעים
12אשרי המחכה ויגיע  לימים—אלף שלש מאות שלשים וחמשה
13ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין  {ש}

Copyright information for Alep