Daniel 8

1בשנת שלוש למלכות בלאשצר המלך—חזון נראה אלי אני דניאל אחרי הנראה אלי בתחלה
2ואראה בחזון ויהי בראתי ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה ואראה בחזון ואני הייתי על אובל אולי
3ואשא עיני ואראה והנה איל אחד עמד לפני האבל ולו קרנים והקרנים גבהות והאחת גבהה מן השנית והגבהה עלה באחרנה
4ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו לפניו ואין מציל מידו ועשה כרצנו והגדיל
5ואני הייתי מבין והנה צפיר העזים בא מן המערב על פני כל הארץ ואין נוגע בארץ והצפיר—קרן חזות בין עיניו
6ויבא עד האיל בעל הקרנים אשר ראיתי עמד לפני האבל וירץ אליו בחמת כחו
7וראיתיו מגיע אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את האיל וישבר את שתי קרניו ולא היה כח באיל לעמד לפניו וישליכהו ארצה וירמסהו ולא היה מציל לאיל מידו
8וצפיר העזים הגדיל עד מאד וכעצמו נשברה הקרן הגדלה ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמים
9ומן האחת מהם יצא קרן אחת מצעירה ותגדל יתר אל הנגב ואל המזרח ואל הצבי
10ותגדל עד צבא השמים ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים ותרמסם
11ועד שר הצבא הגדיל וממנו הרים (הורם) התמיד והשלך מכון מקדשו
12וצבא תנתן על התמיד בפשע ותשלך אמת ארצה ועשתה והצליחה
13ואשמעה אחד קדוש מדבר ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד והפשע שמם—תת וקדש וצבא מרמס
14ויאמר אלי—עד ערב בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש
15ויהי בראתי אני דניאל—את החזון ואבקשה בינה והנה עמד לנגדי כמראה גבר
16ואשמע קול אדם בין אולי ויקרא ויאמר גבריאל הבן להלז את המראה
17ויבא אצל עמדי ובבאו נבעתי ואפלה על פני ויאמר אלי הבן בן אדם כי לעת קץ החזון
18ובדברו עמי נרדמתי על פני ארצה ויגע בי—ויעמידני על עמדי
19ויאמר הנני מודיעך את אשר יהיה באחרית הזעם  כי למועד קץ
20האיל אשר ראית בעל הקרנים—מלכי מדי ופרס
21והצפיר השעיר מלך יון והקרן הגדולה אשר בין עיניו הוא המלך הראשון
22והנשברת—ותעמדנה ארבע תחתיה  ארבע מלכיות מגוי יעמדנה ולא בכחו
23ובאחרית מלכותם כהתם הפשעים—יעמד מלך עז פנים ומבין חידות
24ועצם כחו ולא בכחו ונפלאות ישחית והצליח ועשה והשחית עצומים ועם קדשים
25ועל שכלו והצליח מרמה בידו ובלבבו יגדיל ובשלוה ישחית רבים ועל שר שרים יעמד ובאפס יד ישבר
26ומראה הערב והבקר אשר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים
27ואני דניאל נהייתי ונחליתי ימים ואקום ואעשה את מלאכת המלך ואשתומם על המראה ואין מבין  {פ}

Copyright information for Alep