Deuteronomy 1

1אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן  במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת—ודי זהב
2אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע
3ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אלהם
4אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון—ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרת באדרעי
5בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר
6יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר  רב לכם שבת בהר הזה
7פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים—ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת
8ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם
9ואמר אלכם בעת ההוא לאמר  לא אוכל לבדי שאת אתכם
10יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב
11יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם—אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם
12איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם
13הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים—לשבטיכם ואשימם בראשיכם
14ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות
15ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אותם ראשים עליכם  שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם
16ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר  שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו
17לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון—לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו
18ואצוה אתכם בעת ההוא את כל הדברים אשר תעשון
19ונסע מחרב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע
20ואמר אלכם  באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו
21ראה נתן יהוה אלהיך לפניך—את הארץ  עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך—אל תירא ואל תחת
22ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישבו אתנו דבר—את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן
23וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט
24ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכל וירגלו אתה
25ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו
26ולא אביתם לעלת ותמרו את פי יהוה אלהיכם
27ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים—לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו
28אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם
29ואמר אלכם  לא תערצון ולא תיראון מהם
30יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם  ככל אשר עשה אתכם במצרים—לעיניכם
31ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו—בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה
32ובדבר הזה—אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם
33ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום—לחנתכם  באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם
34וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר
35אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה—את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם
36זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו—יען אשר מלא אחרי יהוה
37גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר  גם אתה לא תבא שם
38יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל
39וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע—המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה
40ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף
41ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה—אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה
42ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו—כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם
43ואדבר אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה
44ויצא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה
45ותשבו ותבכו לפני יהוה ולא שמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם
46ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם

Copyright information for Alep