Deuteronomy 10

1בעת ההוא אמר יהוה אלי פסל לך שני לוחת אבנים כראשנים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ
2ואכתב על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת ושמתם בארון
3ואעש ארון עצי שטים ואפסל שני לחת אבנים כראשנים ואעל ההרה ושני הלחת בידי
4ויכתב על הלחת כמכתב הראשון את עשרת הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל ויתנם יהוה אלי
5ואפן וארד מן ההר ואשם את הלחת בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני יהוה
6ובני ישראל נסעו מבארת בני יעקן—מוסרה שם מת אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו
7משם נסעו הגדגדה ומן הגדגדה יטבתה ארץ נחלי מים
8בעת ההוא הבדיל יהוה את שבט הלוי לשאת את ארון ברית יהוה—לעמד לפני יהוה לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה
9על כן לא היה ללוי חלק ונחלה—עם אחיו  יהוה הוא נחלתו כאשר דבר יהוה אלהיך לו
10ואנכי עמדתי בהר כימים הראשנים—ארבעים יום וארבעים לילה וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא—לא אבה יהוה השחיתך
11ויאמר יהוה אלי קום לך למסע לפני העם ויבאו ויירשו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם לתת להם  {פ}

12ועתה ישראל—מה יהוה אלהיך שאל מעמך  כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך
13לשמר את מצות יהוה ואת חקתיו אשר אנכי מצוך היום—לטוב לך
14הן ליהוה אלהיך השמים ושמי השמים הארץ וכל אשר בה
15רק באבתיך חשק יהוה לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים—כיום הזה
16ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם—לא תקשו עוד
17כי יהוה אלהיכם—הוא אלהי האלהים ואדני האדנים  האל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד
18עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה
19ואהבתם את הגר  כי גרים הייתם בארץ מצרים
20את יהוה אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע
21הוא תהלתך והוא אלהיך—אשר עשה אתך את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו עיניך
22בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה ועתה שמך יהוה אלהיך ככוכבי השמים לרב

Copyright information for Alep