Deuteronomy 11

1ואהבת את יהוה אלהיך ושמרת משמרתו וחקתיו ומשפטיו ומצותיו—כל הימים
2וידעתם היום כי לא את בניכם אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר יהוה אלהיכם  את גדלו—את ידו החזקה וזרעו הנטויה
3ואת אתתיו ואת מעשיו אשר עשה בתוך מצרים—לפרעה מלך מצרים ולכל ארצו
4ואשר עשה לחיל מצרים לסוסיו ולרכבו אשר הציף את מי ים סוף על פניהם ברדפם אחריכם ויאבדם יהוה עד היום הזה
5ואשר עשה לכם במדבר עד באכם עד המקום הזה
6ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם—ואת כל היקום אשר ברגליהם בקרב כל ישראל
7כי עיניכם הראת את כל מעשה יהוה הגדל אשר עשה
8ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום—למען תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה
9ולמען תאריכו ימים על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם ולזרעם—ארץ זבת חלב ודבש  {ס}

10כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה—לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם  אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק
11והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה—ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה מים
12ארץ אשר יהוה אלהיך דרש אתה  תמיד עיני יהוה אלהיך בה—מרשית השנה ועד אחרית שנה  {ס}

13והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום—לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם
14ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך
15ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת
16השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם
17וחרה אף יהוה בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר יהוה נתן לכם
18ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם
19ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך
20וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך
21למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיכם לתת להם—כימי השמים על הארץ  {ס}

22כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם—לעשתה  לאהבה את יהוה אלהיכם ללכת בכל דרכיו—ולדבקה בו
23והוריש יהוה את כל הגוים האלה מלפניכם וירשתם גוים גדלים ועצמים מכם
24כל המקום אשר תדרך כף רגלכם בו—לכם יהיה  מן המדבר והלבנון מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון—יהיה גבלכם
25לא יתיצב איש בפניכם  פחדכם ומוראכם יתן יהוה אלהיכם על פני כל הארץ אשר תדרכו בה כאשר דבר לכם  {ס}

26ראה אנכי נתן לפניכם—היום  ברכה וקללה
27את הברכה—אשר תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום
28והקללה אם לא תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום  ללכת אחרי אלהים אחרים—אשר לא ידעתם  {ס}

29והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה—ונתתה את הברכה על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל
30הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה—מול הגלגל אצל אלוני מרה
31כי אתם עברים את הירדן לבא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם בה
32ושמרתם לעשות את כל החקים ואת המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום

Copyright information for Alep