Deuteronomy 14

1בנים אתם ליהוה אלהיכם  לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם—למת
2כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה  {ס}

3לא תאכל כל תועבה
4זאת הבהמה אשר תאכלו  שור שה כשבים ושה עזים
5איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר
6וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה—אתה תאכלו
7אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה  את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו—טמאים הם לכם
8ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה—טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו  {ס}

9את זה תאכלו מכל אשר במים  כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו
10וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו—טמא הוא לכם  {ס}

11כל צפור טהרה תאכלו
12וזה אשר לא תאכלו מהם  הנשר והפרס והעזניה
13והראה ואת האיה והדיה למינה
14ואת כל ערב למינו
15ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו
16את הכוס ואת הינשוף והתנשמת
17והקאת ואת הרחמה ואת השלך
18והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף
19וכל שרץ העוף טמא הוא לכם  לא יאכלו
20כל עוף טהור תאכלו
21לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי—כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו  {פ}

22עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה
23ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך  למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך—כל הימים
24וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו—כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם  כי יברכך יהוה אלהיך
25ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו
26ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך
27והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו  כי אין לו חלק ונחלה עמך  {ס}

28מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך
29ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו—למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה  {ס}

Copyright information for Alep