Deuteronomy 16

1שמור את חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך  כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים—לילה
2וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר יהוה לשכן שמו שם
3לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני  כי בחפזון יצאת מארץ מצרים—למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
4ולא יראה לך שאר בכל גבלך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון—לבקר
5לא תוכל לזבח את הפסח באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך
6כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו—שם תזבח את הפסח בערב  כבוא השמש מועד צאתך ממצרים
7ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך
8ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ליהוה אלהיך—לא תעשה מלאכה  {ס}

9שבעה שבעת תספר לך  מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות
10ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך—מסת נדבת ידך אשר תתן  כאשר יברכך יהוה אלהיך
11ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך—במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם
12וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החקים האלה  {פ}

13חג הסכת תעשה לך שבעת ימים  באספך—מגרנך ומיקבך
14ושמחת בחגך  אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך
15שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר יבחר יהוה  כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח
16שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר—בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני יהוה ריקם
17איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך  {ס}

18שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק
19לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד—כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם
20צדק צדק תרדף—למען תחיה וירשת את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך  {ס}

21לא תטע לך אשרה כל עץ  אצל מזבח יהוה אלהיך—אשר תעשה לך
22ולא תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך  {ס}

Copyright information for Alep