Deuteronomy 17

1לא תזבח ליהוה אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום—כל דבר רע  כי תועבת יהוה אלהיך הוא  {ס}

2כי ימצא בקרבך באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך  איש או אשה אשר יעשה את הרע בעיני יהוה אלהיך—לעבר בריתו
3וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים—אשר לא צויתי
4והגד לך ושמעת ודרשת היטב—והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל
5והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההוא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך—את האיש או את האשה וסקלתם באבנים ומתו
6על פי שנים עדים או שלשה עדים—יומת המת  לא יומת על פי עד אחד
7יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו ויד כל העם באחרנה ובערת הרע מקרבך  {פ}

8כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע—דברי ריבת בשעריך  וקמת ועלית—אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו
9ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט
10ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר יהוה ושמרת לעשות ככל אשר יורוך
11על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך—תעשה  לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך—ימין ושמאל
12והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמע אל הכהן העמד לשרת שם את יהוה אלהיך או אל השפט—ומת האיש ההוא ובערת הרע מישראל
13וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד  {ס}

14כי תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי
15שום תשים עליך מלך אשר יבחר יהוה אלהיך בו  מקרב אחיך תשים עליך מלך—לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא
16רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד
17ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה לו מאד
18והיה כשבתו על כסא ממלכתו—וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים
19והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו—למען ילמד ליראה את יהוה אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם
20לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול—למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל  {ס}

Copyright information for Alep