Deuteronomy 2

1ונפן ונסע המדברה דרך ים סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסב את הר שעיר ימים רבים  {ס}

2ויאמר יהוה אלי לאמר
3רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפנה
4ואת העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד
5אל תתגרו בם—כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל  כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר
6אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם מים תכרו מאתם בכסף—ושתיתם
7כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך—ידע לכתך את המדבר הגדל הזה  זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך—לא חסרת דבר
8ונעבר מאת אחינו בני עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעצין גבר  {ס}  ונפן ונעבר דרך מדבר מואב
9ויאמר יהוה אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה  כי לא אתן לך מארצו ירשה—כי לבני לוט נתתי את ער ירשה
10האמים לפנים ישבו בה—עם גדול ורב ורם כענקים
11רפאים יחשבו אף הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים
12ובשעיר ישבו החרים לפנים ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם  כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר נתן יהוה להם
13עתה קמו ועברו לכם—את נחל זרד ונעבר את נחל זרד
14והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה—עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם
15וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם
16ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות—מקרב העם  {ס}

17וידבר יהוה אלי לאמר
18אתה עבר היום את גבול מואב את ער
19וקרבת מול בני עמון—אל תצרם ואל תתגר בם  כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה—כי לבני לוט נתתיה ירשה
20ארץ רפאים תחשב אף הוא  רפאים ישבו בה לפנים והעמנים יקראו להם זמזמים
21עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם יהוה מפניהם ויירשם וישבו תחתם
22כאשר עשה לבני עשו הישבים בשעיר—אשר השמיד את החרי מפניהם ויירשם וישבו תחתם עד היום הזה
23והעוים הישבים בחצרים עד עזה—כפתרים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם
24קומו סעו ועברו את נחל ארנן—ראה נתתי בידך את סיחן מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה
25היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים—אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך
26ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר
27אעברה בארצך בדרך בדרך אלך  לא אסור ימין ושמאול
28אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי
29כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער—עד אשר אעבר את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו
30ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו  כי הקשה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה  {ס}

31ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את סיחן ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו
32ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה—יהצה
33ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונך אתו ואת בנו ואת כל עמו
34ונלכד את כל עריו בעת ההוא ונחרם את כל עיר מתם והנשים והטף  לא השארנו שריד
35רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו
36מערער אשר על שפת נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד הגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו  את הכל נתן יהוה אלהינו לפנינו
37רק אל ארץ בני עמון לא קרבת  כל יד נחל יבק וערי ההר וכל אשר צוה יהוה אלהינו

Copyright information for Alep