Deuteronomy 20

1כי תצא למלחמה על איבך וראית סוס ורכב עם רב ממך—לא תירא מהם  כי יהוה אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים
2והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל העם
3ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על איביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו—מפניהם
4כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם—להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם
5ודברו השטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו  פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו
6ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו—ילך וישב לביתו  פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו
7ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה—ילך וישב לביתו  פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה
8ויספו השטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו
9והיה ככלת השטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם  {ס}

10כי תקרב אל עיר להלחם עליה—וקראת אליה לשלום
11והיה אם שלום תענך ופתחה לך  והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס—ועבדוך
12ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה—וצרת עליה
13ונתנה יהוה אלהיך בידך והכית את כל זכורה לפי חרב
14רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל שללה—תבז לך ואכלת את שלל איביך אשר נתן יהוה אלהיך לך
15כן תעשה לכל הערים הרחקת ממך מאד אשר לא מערי הגוים האלה הנה
16רק מערי העמים האלה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה—לא תחיה כל נשמה
17כי החרם תחרימם החתי והאמרי הכנעני והפרזי החוי והיבוסי—כאשר צוך יהוה אלהיך
18למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבתם אשר עשו לאלהיהם וחטאתם ליהוה אלהיכם  {ס}

19כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדח עליו גרזן—כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת  כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור
20רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא—אתו תשחית וכרת ובנית מצור על העיר אשר הוא עשה עמך מלחמה—עד רדתה  {פ}

Copyright information for Alep