Deuteronomy 21

1כי ימצא חלל באדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה נפל בשדה  לא נודע מי הכהו
2ויצאו זקניך ושפטיך ומדדו אל הערים אשר סביבת החלל
3והיה העיר הקרבה אל החלל—ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר אשר לא עבד בה אשר לא משכה בעל
4והורדו זקני העיר ההוא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שם את העגלה בנחל
5ונגשו הכהנים בני לוי—כי בם בחר יהוה אלהיך לשרתו ולברך בשם יהוה ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע
6וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל החלל—ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל
7וענו ואמרו  ידינו לא שפכה (שפכו) את הדם הזה ועינינו לא ראו
8כפר לעמך ישראל אשר פדית יהוה ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם
9ואתה תבער הדם הנקי—מקרבך  כי תעשה הישר בעיני יהוה  {ס}

10כי תצא למלחמה על איביך ונתנו יהוה אלהיך בידך—ושבית שביו
11וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה
12והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה
13והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה
14והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עניתה  {ס}

15כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכר לשניאה
16והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו—לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכר
17כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו  כי הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה  {ס}

18כי יהיה לאיש בן סורר ומורה—איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם
19ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו
20ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומרה—איננו שמע בקלנו זולל וסבא
21ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו  {ס}

22וכי יהיה באיש חטא משפט מות—והומת  ותלית אתו על עץ
23לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא—כי קללת אלהים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה  {ס}

Copyright information for Alep