Deuteronomy 22

1לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם  השב תשיבם לאחיך
2ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו—ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו
3וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה  לא תוכל להתעלם  {ס}

4לא תראה את חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם  הקם תקים עמו  {ס}

5לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה  כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה  {פ}

6כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על האפרחים או על הביצים—לא תקח האם על הבנים
7שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים  {ס}

8כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו
9לא תזרע כרמך כלאים  פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם  {ס}

10לא תחרש בשור ובחמר יחדו
11לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו  {ס}

12גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה  {ס}

13כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה
14ושם לה עלילת דברים והוצא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים
15ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את בתולי הנער אל זקני העיר—השערה
16ואמר אבי הנער אל הזקנים  את בתי נתתי לאיש הזה לאשה—וישנאה
17והנה הוא שם עלילת דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר
18ולקחו זקני העיר ההוא את האיש ויסרו אתו
19וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה—כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו  {ס}

20ואם אמת היה הדבר הזה  לא נמצאו בתולים לנער
21והוציאו את הנער אל פתח בית אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה—כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך  {ס}

22כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם—האיש השכב עם האשה והאשה ובערת הרע מישראל  {ס}

23כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה
24והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו—את הנער על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך  {ס}

25ואם בשדה ימצא האיש את הנער המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה  ומת האיש אשר שכב עמה—לבדו
26ולנער לא תעשה דבר אין לנער חטא מות  כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש—כן הדבר הזה
27כי בשדה מצאה צעקה הנער המארשה ואין מושיע לה  {ס}

28כי ימצא איש נער בתולה אשר לא ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו
29ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער—חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה—לא יוכל שלחה כל ימיו  {ס}

Copyright information for Alep