Deuteronomy 23

1לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו  {ס}

2לא יבא פצוע דכא וכרות שפכה בקהל יהוה  {ס}

3לא יבא ממזר בקהל יהוה  גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה  {ס}

4לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה  גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם
5על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים—לקללך
6ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה  כי אהבך יהוה אלהיך
7לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם  {ס}

8לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו
9בנים אשר יולדו להם דור שלישי—יבא להם בקהל יהוה  {ס}

10כי תצא מחנה על איביך  ונשמרת—מכל דבר רע
11כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה—ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה
12והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה
13ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ
14ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך
15כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש  ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך  {ס}

16לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו
17עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך—בטוב לו לא תוננו  {ס}

18לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל
19לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך—לכל נדר  כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם  {ס}

20לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל  נשך כל דבר אשר ישך
21לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך—למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה  {ס}

22כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו  כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא
23וכי תחדל לנדר—לא יהיה בך חטא
24מוצא שפתיך תשמר ועשית  כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך  {ס}

25כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן  {ס}

26כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך  {ס}

Copyright information for Alep