Deuteronomy 25

1כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע
2והיה אם בן הכות הרשע—והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר
3ארבעים יכנו לא יסיף  פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך
4לא תחסם שור בדישו  {ס}

5כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו—לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר  יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה
6והיה הבכור אשר תלד—יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל
7ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל—לא אבה יבמי
8וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה
9ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו
10ונקרא שמו בישראל  בית חלוץ הנעל  {ס}

11כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו
12וקצתה את כפה  לא תחוס עינך  {ס}

13לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן  גדולה וקטנה
14לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה  גדולה וקטנה
15אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך—למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך
16כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה  כל עשה עול  {פ}

17זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים
18אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך—ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים
19והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה—תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח  {פ}

Copyright information for Alep