Deuteronomy 27

1ויצו משה וזקני ישראל את העם לאמר  שמר את כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום
2והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך—והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד
3וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת—בעברך  למען אשר תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך
4והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר עיבל ושדת אותם בשיד
5ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך  מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל
6אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עולת ליהוה אלהיך
7וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך
8וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת—באר היטב  {ס}

9וידבר משה והכהנים הלוים אל כל ישראל לאמר  הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ליהוה אלהיך
10ושמעת בקול יהוה אלהיך ועשית את מצותו ואת חקיו אשר אנכי מצוך היום  {ס}

11ויצו משה את העם ביום ההוא לאמר
12אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים בעברכם את הירדן  שמעון ולוי ויהודה ויששכר ויוסף ובנימן
13ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל  ראובן גד ואשר וזבולן דן ונפתלי
14וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל—קול רם  {ס}

15ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת יהוה מעשה ידי חרש—ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן  {ס}

16ארור מקלה אביו ואמו ואמר כל העם אמן  {ס}

17ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם אמן  {ס}

18ארור משגה עור בדרך ואמר כל העם אמן  {ס}

19ארור מטה משפט גר יתום—ואלמנה ואמר כל העם אמן
20ארור שכב עם אשת אביו—כי גלה כנף אביו ואמר כל העם אמן  {ס}

21ארור שכב עם כל בהמה ואמר כל העם אמן  {ס}

22ארור שכב עם אחתו—בת אביו או בת אמו ואמר כל העם אמן  {ס}

23ארור שכב עם חתנתו ואמר כל העם אמן  {ס}

24ארור מכה רעהו בסתר ואמר כל העם אמן  {ס}

25ארור לקח שחד להכות נפש דם נקי ואמר כל העם אמן  {ס}

26ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת—לעשות אותם ואמר כל העם אמן  {פ}

Copyright information for Alep