Deuteronomy 28

1והיה אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום—ונתנך יהוה אלהיך עליון על כל גויי הארץ
2ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגך  כי תשמע בקול יהוה אלהיך
3ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה
4ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך—שגר אלפיך ועשתרות צאנך
5ברוך טנאך ומשארתך
6ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך
7יתן יהוה את איביך הקמים עליך נגפים לפניך  בדרך אחד יצאו אליך ובשבעה דרכים ינוסו לפניך
8יצו יהוה אתך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידך וברכך—בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך
9יקימך יהוה לו לעם קדוש כאשר נשבע לך  כי תשמר את מצות יהוה אלהיך והלכת בדרכיו
10וראו כל עמי הארץ כי שם יהוה נקרא עליך ויראו ממך
11והותרך יהוה לטובה בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך—על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לתת לך
12יפתח יהוה לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה
13ונתנך יהוה לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה  כי תשמע אל מצות יהוה אלהיך אשר אנכי מצוך היום—לשמר ולעשות
14ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום—ימין ושמאול  ללכת אחרי אלהים אחרים—לעבדם  {פ}

15והיה אם לא תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל מצותיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום—ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך
16ארור אתה בעיר וארור אתה בשדה
17ארור טנאך ומשארתך
18ארור פרי בטנך ופרי אדמתך—שגר אלפיך ועשתרת צאנך
19ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך
20ישלח יהוה בך את המארה את המהומה ואת המגערת בכל משלח ידך אשר תעשה—עד השמדך ועד אבדך מהר מפני רע מעלליך אשר עזבתני
21ידבק יהוה בך את הדבר—עד כלתו אתך מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה
22יככה יהוה בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחר ובחרב ובשדפון ובירקון ורדפוך עד אבדך
23והיו שמיך אשר על ראשך נחשת והארץ אשר תחתיך ברזל
24יתן יהוה את מטר ארצך אבק ועפר  מן השמים ירד עליך עד השמדך
25יתנך יהוה נגף לפני איביך—בדרך אחד תצא אליו ובשבעה דרכים תנוס לפניו והיית לזעוה לכל ממלכות הארץ
26והיתה נבלתך למאכל לכל עוף השמים ולבהמת הארץ ואין מחריד
27יככה יהוה בשחין מצרים ובעפלים (ובטחרים) ובגרב ובחרס—אשר לא תוכל להרפא
28יככה יהוה בשגעון ובעורון ובתמהון לבב
29והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העור באפלה ולא תצליח את דרכיך והיית אך עשוק וגזול כל הימים—ואין מושיע
30אשה תארש ואיש אחר ישגלנה (ישכבנה)—בית תבנה ולא תשב בו כרם תטע ולא תחללנו
31שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו—חמרך גזול מלפניך ולא ישוב לך צאנך נתנות לאיביך ואין לך מושיע
32בניך ובנתיך נתנים לעם אחר ועיניך ראות וכלות אליהם כל היום ואין לאל ידך
33פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת והיית רק עשוק ורצוץ—כל הימים
34והיית משגע ממראה עיניך אשר תראה
35יככה יהוה בשחין רע על הברכים ועל השקים אשר לא תוכל להרפא—מכף רגלך ועד קדקדך
36יולך יהוה אתך ואת מלכך אשר תקים עליך אל גוי אשר לא ידעת אתה ואבתיך ועבדת שם אלהים אחרים עץ ואבן
37והיית לשמה למשל ולשנינה—בכל העמים אשר ינהגך יהוה שמה
38זרע רב תוציא השדה ומעט תאסף כי יחסלנו הארבה
39כרמים תטע ועבדת ויין לא תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת
40זיתים יהיו לך בכל גבולך ושמן לא תסוך כי ישל זיתך
41בנים ובנות תוליד ולא יהיו לך כי ילכו בשבי
42כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל
43הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה
44הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב
45ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד השמדך  כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך—לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך
46והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם
47תחת אשר לא עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב—מרב כל
48ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך
49ישא יהוה עליך גוי מרחק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר  גוי אשר לא תשמע לשנו
50גוי עז פנים אשר לא ישא פנים לזקן ונער לא יחן
51ואכל פרי בהמתך ופרי אדמתך עד השמדך אשר לא ישאיר לך דגן תירוש ויצהר שגר אלפיך ועשתרת צאנך—עד האבידו אתך
52והצר לך בכל שעריך עד רדת חמתיך הגבהת והבצרות אשר אתה בטח בהן בכל ארצך והצר לך בכל שעריך בכל ארצך אשר נתן יהוה אלהיך לך
53ואכלת פרי בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן לך יהוה אלהיך—במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך
54האיש הרך בך והענג מאד—תרע עינו באחיו ובאשת חיקו וביתר בניו אשר יותיר
55מתת לאחד מהם מבשר בניו אשר יאכל מבלי השאיר לו כל—במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בכל שעריך
56הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרך—תרע עינה באיש חיקה ובבנה ובבתה
57ובשליתה היוצת מבין רגליה ובבניה אשר תלד כי תאכלם בחסר כל בסתר—במצור ובמצוק אשר יציק לך איבך בשעריך
58אם לא תשמר לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתבים בספר הזה  ליראה את השם הנכבד והנורא הזה—את יהוה אלהיך
59והפלא יהוה את מכתך ואת מכות זרעך  מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים
60והשיב בך את כל מדוה מצרים אשר יגרת מפניהם ודבקו בך
61גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת—יעלם יהוה עליך עד השמדך
62ונשארתם במתי מעט תחת אשר הייתם ככוכבי השמים לרב  כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך
63והיה כאשר שש יהוה עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם—כן ישיש יהוה עליכם להאביד אתכם ולהשמיד אתכם ונסחתם מעל האדמה אשר אתה בא שמה לרשתה
64והפיצך יהוה בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך—עץ ואבן
65ובגוים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן יהוה לך שם לב רגז וכליון עינים ודאבון נפש
66והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך
67בבקר תאמר מי יתן ערב ובערב תאמר מי יתן בקר—מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה
68והשיבך יהוה מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תסיף עוד לראתה והתמכרתם שם לאיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה  {ס}

69אלה דברי הברית אשר צוה יהוה את משה לכרת את בני ישראל—בארץ מואב  מלבד הברית אשר כרת אתם בחרב  {פ}

Copyright information for Alep