Deuteronomy 29

1ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם  אתם ראיתם את כל אשר עשה יהוה לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו
2המסות הגדלת אשר ראו עיניך—האתת והמפתים הגדלים ההם
3ולא נתן יהוה לכם לב לדעת ועינים לראות ואזנים לשמע עד היום הזה
4ואולך אתכם ארבעים שנה במדבר לא בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לא בלתה מעל רגלך
5לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם—למען תדעו כי אני יהוה אלהיכם
6ותבאו אל המקום הזה ויצא סיחן מלך חשבון ועוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה—ונכם
7ונקח את ארצם ונתנה לנחלה לראובני ולגדי—ולחצי שבט המנשי
8ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם—למען תשכילו את כל אשר תעשון  {פ}

9אתם נצבים היום כלכם לפני יהוה אלהיכם  ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל
10טפכם נשיכם—וגרך אשר בקרב מחניך  מחטב עציך עד שאב מימיך
11לעברך בברית יהוה אלהיך—ובאלתו  אשר יהוה אלהיך כרת עמך היום
12למען הקים אתך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלהים—כאשר דבר לך וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב
13ולא אתכם לבדכם—אנכי כרת את הברית הזאת ואת האלה הזאת
14כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני יהוה אלהינו ואת אשר איננו פה עמנו היום
15כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגוים אשר עברתם
16ותראו את שקוציהם ואת גלליהם—עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם
17פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם  פן יש בכם שרש פרה ראש—ולענה
18והיה בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי—כי בשררות לבי אלך  למען ספות הרוה את הצמאה
19לא יאבה יהוה סלח לו—כי אז יעשן אף יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את שמו מתחת השמים
20והבדילו יהוה לרעה מכל שבטי ישראל—ככל אלות הברית הכתובה בספר התורה הזה
21ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר יבא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההוא ואת תחלאיה אשר חלה יהוה בה
22גפרית ומלח שרפה כל ארצה—לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשב  כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים אשר הפך יהוה באפו ובחמתו
23ואמרו כל הגוים על מה עשה יהוה ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה
24ואמרו—על אשר עזבו את ברית יהוה אלהי אבתם  אשר כרת עמם בהוציאו אתם מארץ מצרים
25וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם  אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם
26ויחר אף יהוה בארץ ההוא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה
27ויתשם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה
28הנסתרת—ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם—לעשות את כל דברי התורה הזאת  {ס}

Copyright information for Alep