Deuteronomy 3

1ונפן ונעל דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה—אדרעי
2ויאמר יהוה אלי אל תירא אתו—כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו—כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון
3ויתן יהוה אלהינו בידנו גם את עוג מלך הבשן—ואת כל עמו ונכהו עד בלתי השאיר לו שריד
4ונלכד את כל עריו בעת ההוא—לא היתה קריה אשר לא לקחנו מאתם  ששים עיר כל חבל ארגב ממלכת עוג בבשן
5כל אלה ערים בצרת חומה גבהה—דלתים ובריח  לבד מערי הפרזי הרבה מאד
6ונחרם אותם—כאשר עשינו לסיחן מלך חשבון  החרם כל עיר מתם הנשים והטף
7וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו
8ונקח בעת ההוא את הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן—מנחל ארנן עד הר חרמון
9צידנים יקראו לחרמון שרין והאמרי יקראו לו שניר
10כל ערי המישר וכל הגלעד וכל הבשן עד סלכה ואדרעי—ערי ממלכת עוג בבשן
11כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים—הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון  תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה—באמת איש
12ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר על נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו—נתתי לראובני ולגדי
13ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג—נתתי לחצי שבט המנשה  כל חבל הארגב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים
14יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגב עד גבול הגשורי והמעכתי ויקרא אתם על שמו את הבשן חות יאיר עד היום הזה
15ולמכיר נתתי את הגלעד
16ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבל—ועד יבק הנחל גבול בני עמון
17והערבה והירדן וגבל—מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה
18ואצו אתכם בעת ההוא לאמר  יהוה אלהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה—חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל
19רק נשיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי מקנה רב לכם—ישבו בעריכם אשר נתתי לכם
20עד אשר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם הם את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם
21ואת יהושוע צויתי בעת ההוא לאמר  עיניך הראת את כל אשר עשה יהוה אלהיכם לשני המלכים האלה—כן יעשה יהוה לכל הממלכות אשר אתה עבר שמה
22לא תיראום  כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם  {ס}

23ואתחנן אל יהוה בעת ההוא לאמר
24אדני יהוה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה—אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך
25אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן  ההר הטוב הזה והלבנן
26ויתעבר יהוה בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר יהוה אלי רב לך—אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה
27עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה—וראה בעיניך  כי לא תעבר את הירדן הזה
28וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו  כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה
29ונשב בגיא מול בית פעור  {פ}

Copyright information for Alep