Deuteronomy 30

1והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך יהוה אלהיך שמה
2ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום  אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך
3ושב יהוה אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה
4אם יהיה נדחך בקצה השמים—משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך
5והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך—וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך
6ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך  לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך—למען חייך
7ונתן יהוה אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך
8ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום
9והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך—לטבה  כי ישוב יהוה לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבתיך
10כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה  כי תשוב אל יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך  {ס}

11כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום—לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא
12לא בשמים הוא  לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה
13ולא מעבר לים הוא  לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה
14כי קרוב אליך הדבר מאד  בפיך ובלבבך לעשתו  {ס}

15ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע
16אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית—וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה
17ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים—ועבדתם
18הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון  לא תאריכן ימים על האדמה אשר אתה עבר את הירדן לבוא שמה לרשתה
19העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ—החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים—למען תחיה אתה וזרעך
20לאהבה את יהוה אלהיך לשמע בקלו ולדבקה בו  כי הוא חייך וארך ימיך—לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם  {פ}

Copyright information for Alep