Deuteronomy 31

1וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל
2ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום—לא אוכל עוד לצאת ולבוא ויהוה אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה
3יהוה אלהיך הוא עבר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה מלפניך—וירשתם יהושע הוא עבר לפניך כאשר דבר יהוה
4ועשה יהוה להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם—אשר השמיד אתם
5ונתנם יהוה לפניכם ועשיתם להם—ככל המצוה אשר צויתי אתכם
6חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם  כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך—לא ירפך ולא יעזבך  {ס}

7ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ—כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתם לתת להם ואתה תנחילנה אותם
8ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יהיה עמך—לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת
9ויכתב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנשאים את ארון ברית יהוה ואל כל זקני ישראל
10ויצו משה אותם לאמר  מקץ שבע שנים במעד שנת השמטה—בחג הסכות
11בבוא כל ישראל לראות את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר  תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל—באזניהם
12הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך—למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את יהוה אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת
13ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו—ליראה את יהוה אלהיכם  כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה  {פ}

14ויאמר יהוה אל משה הן קרבו ימיך למות—קרא את יהושע והתיצבו באהל מועד ואצונו וילך משה ויהושע ויתיצבו באהל מועד
15וירא יהוה באהל בעמוד ענן ויעמד עמוד הענן על פתח האהל
16ויאמר יהוה אל משה הנך שכב עם אבתיך וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני והפר את בריתי אשר כרתי אתו
17וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה
18ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה  כי פנה אל אלהים אחרים
19ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם  למען תהיה לי השירה הזאת לעד—בבני ישראל
20כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבתיו זבת חלב ודבש ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלהים אחרים ועבדום ונאצוני והפר את בריתי
21והיה כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו  כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי
22ויכתב משה את השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראל
23ויצו את יהושע בן נון ויאמר חזק ואמץ—כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם ואנכי אהיה עמך
24ויהי ככלות משה לכתב את דברי התורה הזאת—על ספר  עד תמם
25ויצו משה את הלוים נשאי ארון ברית יהוה לאמר
26לקח את ספר התורה הזה ושמתם אתו מצד ארון ברית יהוה אלהיכם והיה שם בך לעד
27כי אנכי ידעתי את מריך ואת ערפך הקשה הן בעודני חי עמכם היום ממרים היתם עם יהוה ואף כי אחרי מותי
28הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושטריכם ואדברה באזניהם את הדברים האלה ואעידה בם את השמים ואת הארץ
29כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחתון וסרתם מן הדרך אשר צויתי אתכם וקראת אתכם הרעה באחרית הימים—כי תעשו את הרע בעיני יהוה להכעיסו במעשה ידיכם
30וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת—עד תמם  {ש}

Copyright information for Alep