Deuteronomy 33

1וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים—את בני ישראל  לפני מותו
2ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו—הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת (אש דת) למו
3אף חבב עמים כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך
4תורה צוה לנו משה  מורשה קהלת יעקב
5ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל
6יחי ראובן ואל ימת ויהי מתיו מספר  {ס}

7וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה  {פ}

8וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה
9האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בנו לא ידע  כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו
10יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך
11ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן יקומון  {ס}

12לבנימן אמר—ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתפיו שכן  {ס}

13וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת
14וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים
15ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם
16וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו
17בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו—בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה  {ס}

18ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך
19עמים הר יקראו—שם יזבחו זבחי צדק  כי שפע ימים יינקו ושפני טמוני חול  {ס}

20ולגד אמר ברוך מרחיב גד  כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד
21וירא ראשית לו כי שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי עם—צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל  {ס}

22ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן
23ולנפתלי אמר—נפתלי שבע רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשה  {ס}

24ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו
25ברזל ונחשת מנעלך וכימיך דבאך
26אין כאל ישרון  רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים
27מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד
28וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו יערפו טל
29אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על במותימו תדרך  {ס}

Copyright information for Alep