Deuteronomy 34

1ויעל משה מערבת מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו יהוה את כל הארץ את הגלעד עד דן
2ואת כל נפתלי ואת ארץ אפרים ומנשה ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון
3ואת הנגב ואת הככר בקעת ירחו עיר התמרים—עד צער
4ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר
5וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב—על פי יהוה
6ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה
7ומשה בן מאה ועשרים שנה—במתו לא כהתה עינו ולא נס לחה
8ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה
9ויהושע בן נון מלא רוח חכמה—כי סמך משה את ידיו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה
10ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
11לכל האתת והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים—לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו
12ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל  {ש}

Copyright information for Alep