Deuteronomy 4

1ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות—למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם
2לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו—לשמר את מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם
3עיניכם הראות את אשר עשה יהוה בבעל פעור  כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור—השמידו יהוה אלהיך מקרבך
4ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם—חיים כלכם היום
5ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני יהוה אלהי  לעשות כן—בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה
6ושמרתם ועשיתם—כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים  אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה
7כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו
8ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום
9רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך
10יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי  אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון
11ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד לב השמים—חשך ענן וערפל
12וידבר יהוה אליכם מתוך האש  קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול
13ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות—עשרת הדברים ויכתבם על שני לחות אבנים
14ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשפטים  לעשתכם אתם—בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה
15ונשמרתם מאד לנפשתיכם  כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האש
16פן תשחתון—ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל  תבנית זכר או נקבה
17תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית כל צפור כנף אשר תעוף בשמים
18תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ
19ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם—אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים
20ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה
21ויהוה התאנף בי על דבריכם וישבע לבלתי עברי את הירדן ולבלתי בא אל הארץ הטובה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה
22כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את הירדן ואתם עברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת
23השמרו לכם פן תשכחו את ברית יהוה אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך יהוה אלהיך
24כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא  אל קנא  {פ}

25כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני יהוה אלהיך להכעיסו
26העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה  לא תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון
27והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג יהוה אתכם שמה
28ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם  עץ ואבן—אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן
29ובקשתם משם את יהוה אלהיך ומצאת  כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך
30בצר לך—ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו
31כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבתיך אשר נשבע להם
32כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים  הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו
33השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה—ויחי
34או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים  ככל אשר עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים—לעיניך
35אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים  אין עוד מלבדו
36מן השמים השמיעך את קלו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש
37ותחת כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים
38להוריש גוים גדלים ועצמים ממך—מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה—כיום הזה
39וידעת היום והשבת אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת  אין עוד
40ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך—ולמען תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים  {פ}

41אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש
42לנס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם ונס אל אחת מן הערים האל—וחי
43את בצר במדבר בארץ המישר לראובני ואת ראמת בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשי
44וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל
45אלה העדת והחקים והמשפטים—אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים
46בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון—אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים
47ויירשו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן—מזרח שמש
48מערער אשר על שפת נחל ארנן ועד הר שיאן—הוא חרמון
49וכל הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה—תחת אשדת הפסגה  {פ}

Copyright information for Alep