Deuteronomy 5

1ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעשתם
2יהוה אלהינו כרת עמנו ברית—בחרב
3לא את אבתינו כרת יהוה את הברית הזאת  כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים
4פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר—מתוך האש
5אנכי עמד בין יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר יהוה  כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר  {ס}

6אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים  לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
7לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת—ואשר במים מתחת לארץ
8לא תשתחוה להם ולא תעבדם  כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא—פקד עון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשנאי
9ועשה חסד לאלפים—לאהבי ולשמרי מצותו (מצותי)  {ס}

10לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא  כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא  {ס}

11שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך
12ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך
13ויום השביעי—שבת ליהוה אלהיך  לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך—למען ינוח עבדך ואמתך כמוך
14וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשות את יום השבת  {ס}

15כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך—למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך  {ס}

16לא תרצח  {ס}  ולא תנאף  {ס}  ולא תגנב  {ס}  ולא תענה ברעך עד שוא  {ס}

17ולא תחמד אשת רעך  {ס}  ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך  {ס}

18את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל—קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי
19ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם
20ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי
21ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם יספים אנחנו לשמע את קול יהוה אלהינו עוד—ומתנו
22כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמנו—ויחי
23קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר יהוה אלהינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר יהוה אלהינו אליך—ושמענו ועשינו
24וישמע יהוה את קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את קול דברי העם הזה אשר דברו אליך—היטיבו כל אשר דברו
25מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את כל מצותי—כל הימים  למען ייטב להם ולבניהם לעלם
26לך אמר להם  שובו לכם לאהליכם
27ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה
28ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם  לא תסרו ימין ושמאל
29בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם—תלכו  למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון

Copyright information for Alep