Deuteronomy 9

1שמע ישראל אתה עבר היום את הירדן לבא לרשת גוים גדלים ועצמים ממך—ערים גדלת ובצרת בשמים
2עם גדול ורם בני ענקים  אשר אתה ידעת ואתה שמעת—מי יתיצב לפני בני ענק
3וידעת היום כי יהוה אלהיך הוא העבר לפניך אש אכלה—הוא ישמידם והוא יכניעם לפניך והורשתם והאבדתם מהר כאשר דבר יהוה לך
4אל תאמר בלבבך בהדף יהוה אלהיך אתם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני יהוה לרשת את הארץ הזאת  וברשעת הגוים האלה יהוה מורישם מפניך
5לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את ארצם  כי ברשעת הגוים האלה יהוה אלהיך מורישם מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב
6וידעת כי לא בצדקתך יהוה אלהיך נתן לך את הארץ הטובה הזאת—לרשתה  כי עם קשה ערף אתה
7זכר אל תשכח את אשר הקצפת את יהוה אלהיך במדבר  למן היום אשר יצאת מארץ מצרים עד באכם עד המקום הזה ממרים הייתם עם יהוה
8ובחרב הקצפתם את יהוה ויתאנף יהוה בכם להשמיד אתכם
9בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית אשר כרת יהוה עמכם ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה—לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי
10ויתן יהוה אלי את שני לוחת האבנים—כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים אשר דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש—ביום הקהל
11ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה אלי את שני לחת האבנים—לחות הברית
12ויאמר יהוה אלי קום רד מהר מזה—כי שחת עמך אשר הוצאת ממצרים  סרו מהר מן הדרך אשר צויתם—עשו להם מסכה
13ויאמר יהוה אלי לאמר  ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא
14הרף ממני ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמים ואעשה אותך לגוי עצום ורב ממנו
15ואפן וארד מן ההר וההר בער באש ושני לוחת הברית על שתי ידי
16וארא והנה חטאתם ליהוה אלהיכם—עשיתם לכם עגל מסכה  סרתם מהר—מן הדרך אשר צוה יהוה אתכם
17ואתפש בשני הלחת ואשלכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם
18ואתנפל לפני יהוה כראשנה ארבעים יום וארבעים לילה—לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי  על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו
19כי יגרתי מפני האף והחמה אשר קצף יהוה עליכם להשמיד אתכם וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא
20ובאהרן התאנף יהוה מאד—להשמידו ואתפלל גם בעד אהרן בעת ההוא
21ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרף אתו באש ואכת אתו טחון היטב עד אשר דק לעפר ואשלך את עפרו אל הנחל הירד מן ההר
22ובתבערה ובמסה ובקברת התאוה—מקצפים הייתם את יהוה
23ובשלח יהוה אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את פי יהוה אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקלו
24ממרים הייתם עם יהוה מיום דעתי אתכם
25ואתנפל לפני יהוה את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה—אשר התנפלתי  כי אמר יהוה להשמיד אתכם
26ואתפלל אל יהוה ואמר אדני יהוה אל תשחת עמך ונחלתך אשר פדית בגדלך—אשר הוצאת ממצרים ביד חזקה
27זכר לעבדיך—לאברהם ליצחק וליעקב  אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו
28פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלי יכלת יהוה להביאם אל הארץ אשר דבר להם ומשנאתו אותם הוציאם להמתם במדבר
29והם עמך ונחלתך אשר הוצאת בכחך הגדל ובזרעך הנטויה  {פ}

Copyright information for Alep